1 Corinthians 1–4
Imitate Paul as he imitates Christ, Corinthians.
#Christ
Published October 25th, 2017
Author
Share / Groups / About Author
A: 1–4
A: 1–4
editing
NT
1 Corinthians 1:1-4:21
na28
mine
Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν• χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Paul, a called apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes the brother write to the church of God—which exists in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called holy, with all of those called by the name of our Lord Jesus Christ in every place, both yours and ours—grace to you and peace from God our father and the Lord Jesus Christ
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
I thank my God always concerning you for every grace of God given to you in Christ Jesus.
ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,
For you were made rich in everything by him—in every form of speech and every form of knowledge—
ground
καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,
just as the mystery of Christ was confirmed in you,
ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι
so that you might certainly not lack any gift
ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ•
while you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ,
ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ].
who also will confirm you until perfection—blameless in the day of our Lord Jesus.
ideaexplanation
temporal
actionresult
πιστὸς ὁ θεός,
For God is faithful,
διʼ οὑ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
through whom we were called into fellowship with his Son Jesus Christ, our Lord.
Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς , ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Therefore I exhort you , brothers, through the name of the our Lord Jesus Christ,
ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες
that in everything you speak as one
καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα,
and that there not be factions among you,
progression
ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
but rather that you be established in one mind and in one knowledge.
negativepositive
ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.
For it has been disclosed to me concerning you, my brothers, by Chloe that there is strife among you,
λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει• ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
and I say that each of you says, "I am of Paul, now I am of Apollos, but I am from Peter, oh but I am of Christ!"
inference
μεμέρισται ὁ Χριστός;
Christ has not been divided, was he?
μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν,
Was Paul crucified on your behalf?
ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;
Or were you baptized in the name of Paul?
series
εὐχαριστῶ [τῷ θεῷ] ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,
[Because of this] I thusly thank God that I baptized none of you, with the exception of Crispus and Gaius,
ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε.
that anyone might not say you were baptized in my name.
actionpurpose
ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον,
Although I did baptize also Stephanas's house
λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.
but other than that I do not know if I baptized anyone else.
alternative
concessive
οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν
For Christ did not send me to baptize
ἀλλʼ εὐαγγελίζεσθαι,
but to herald good news,
οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου,
and not with the wisdom of words
ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.
that the cross of Christ might not be emptied out.
actionmanner
Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν,
For the word of the cross in foolish to those being destroyed,
τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν.
yet to us who are being saved, the word of the cross is the power of God.
γέγραπται γάρ • ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν
Moreover as it has been written, "I will destroy the wisdom of those wise
καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.
and I will reject the understanding of those who understand.
comparison
ποῦ σοφός ;
Where is the wise?
ποῦ γραμματεύς;
Where is the scribe?
ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου;
Where is the debater of this age?
οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;
Has God not made foolish the wisdom of the world?
ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ
For since by means of the wisdom of God
οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν,
the world did not know God through wisdom
εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας•
God took pleasure to save those who believer through the foolishness of preaching
ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν
Since also Jews ask for a sign
καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,
and Greeks seek wisdom
ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον ,
We now therefore preach Christ crucified—
Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον,
in one hand, a stumbling block to Jews
ἔθνεσιν δὲ μωρίαν ,
and in the other, foolishness to the Gentiles.
αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν •
Yet to those called—both Jews and Greeks—Christ is the power and wisdom of God.
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν
For the foolishness of God is wiser than man
καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.
and the weakness of God is stronger than man.
generalspecific
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί,
Therefore consider your calling, brothers,
ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα,
For although not many of you are wise according to the flesh,
οὐ πολλοὶ δυνατοί ,
not many are strong,
οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς•
not many are of noble birth
ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός,
God chose the foolish things of the world
ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς ,
in order that he might shame the wise,
καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός,
and God chose the weak things of the world
ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά ,
in order that he might shame the strong,
καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός,
and God chose the low things of the world—
τὰ μὴ ὄντα,
indeed the things that do not exist—
ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,
in order that he might make nothing the things existing,
ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
so that all flesh might not boast before God.
ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
Therefore from him you are in Christ Jesus,
ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
who became to us wisdom from God , righteousness, and holiness, and redemption,
ἵνα καθὼς γέγραπται• ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.
so that, just as it is written, "The one who boasts must boast in the Lord."
Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί,
And I, brothers, when I came to you,
ἦλθον οὐ ... καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ.
did not come to you preaching the mystery of God
... καθʼ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας ...
with superiority of words or wisdom.
οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν
For I decided to know nothing among you
εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον .
except Jesus Christ and him crucified.
κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς,
And in weakness, and in fear, and in much trembling, I was with you .
καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖ[ς] σοφίας [λόγοις]
And my speech and preaching were not with persuasive words of wisdom
ἀλλʼ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως ,
but were with demonstration of Spirit and power,
ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων
in order that your faith might not be in wisdom of men
ἀλλʼ ἐν δυνάμει θεοῦ.
but in the power of God.
Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις,
Although we do speak wisdom with those who are mature,
σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου
yet it is not a wisdom of this age,
οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων•
nor of the rulers of this age
ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην,
but we speak about the hidden wisdom of God in mystery,
ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν,
which God foreordained before the ages for our glory,
ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν•
which no ruler of this age has known.
εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν .
For if they knew this hidden wisdom of God, they would not have crucified the Lord of glory.
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται• ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
But this happened just as it has been written, "What no eye has seen and what no ear has hear and what has not come upon the heart of man, that is what God prepared for those who love him."
ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος •
Now to us God has revealed these things through the Spirit
τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ,
because the Spirit searches all things—
καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ.
even the depth of God.
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ;
For who of men knows the things of man, except the man's spirit within him?
οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν
Therefore in the same way, no one has known the things of God,
εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.
except the Spirit of God.
ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν
And we have not received the spirit of the world,
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ,
but the Spirit which is from God,
ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν•
that we might know the things freely given to us by God.
ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις
These things we also speak not by the taught words of the wisdom of humans,
ἀλλʼ ἐν διδακτοῖς πνεύματος ,
but by the teaching of the Spirit,
πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες.
explaining spiritual things to spiritual people.
ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ•
Now the unspiritual man cannot receive things of the Spirit of God
μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν
because to him they are foolish,
καὶ οὐ δύναται γνῶναι,
and he is unable to know
ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται.
because they are spiritually discerned.
ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει [τὰ] πάντα,
But the spiritual man discerns all things
αὐτὸς δὲ ὑπʼ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
but he is discerned by no one.
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου,
For who has known the mind of the Lord?
ὃς συμβιβάσει αὐτόν;
Or who has counseled him?
ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν.
However, we have the mind of Christ.
Κἀγώ , ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς
And I, brothers, did not desire to speak to you as spiritual people,
ἀλλʼ ὡς σαρκίνοις,
but as worldly people,
ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.
as infants in Christ.
γάλα ὑμᾶς ἐπότισα,
I gave you milk to drink,
οὐ βρῶμα•
not solid food.
οὔπω γὰρ ἐδύνασθε .
For you were unable to eat it.
ἀλλʼ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε ,
But still, you are not able to eat it, even now!
ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε.
For you are acting like wordly people.
ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις,
For where there is jealously and strife,
οὐχὶ σαρκικοί ἐστε
are you not being wordly
καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;
and walking around like unbelievers?
locative
ὅταν γὰρ λέγῃ τις• ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου,
For when someone should say, "I am of Paul,"
ἕτερος δέ• ἐγὼ Ἀπολλῶ,
and another, "I am of Apollos,"
οὐκ ἄνθρωποί ἐστε;
are you not walking around like unbelievers?
Τί οὖν ἐστιν Ἀπολλῶς;
Who therefore is Apollos?
τί δέ ἐστιν Παῦλος;
And who is Paul?
διάκονοι διʼ ὧν ἐπιστεύσατε,
Servants through whom you believed,
καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν.
and to each as the Lord has given.
questionanswer
ἐγὼ ἐφύτευσα,
I planted,
Ἀπολλῶς ἐπότισεν,
Apollos watered,
ἀλλʼ ὁ θεὸς ηὔξανεν•
yet God grew,
ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι
so that the one who plants is nothing,
οὔτε ὁ ποτίζων
and the one who waters is nothing,
ἀλλʼ ὁ αὐξάνων θεός.
but God who grows is everything.
ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν,
Now the one who plants and the one who waters are one,
ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον•
Now each one will receive his own wages according to his own labor,
θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί,
For we are fellow-workers of God,
θεοῦ γεώργιον,
but you are the field of God,
θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.
and the building of God.
Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι
According to the grace of God which was given to me—
ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων
as a wise master-carpenter—
θεμέλιον ἔθηκα,
I laid a foundation,
ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ.
but others are building upon it.
ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ.
Therefore let each of you consider how he is building.
θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον,
For no one is able to lay another foundation apart from the one already lain,
ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.
and this foundation is Christ Jesus.
εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,
But if anyone is builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, grass, or straw,
ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται,
then the work of each one will be revealed,
conditional
ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει,
for the Day will disclose it,
ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται•
because it will be revealed by fire
καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιμάσει.
for the fire will test what sort of work is from each one.
εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν,
If the work of some endures which was already built,
μισθὸν λήμψεται•
then he will receive a wage.
εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται,
If the work of some will be burned,
ζημιωθήσεται,
he will suffer loss,
αὐτὸς δὲ σωθήσεται,
yet he shall be saved,
οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.
but only through fire.
Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε
Do you not know that you are the temple of God
καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;
and that the Spirit of God lives in you?
εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει,
Therefore if someone destroys the temple of God,
φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός•
God will destroy that one.
ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν,
For the temple of God is holy,
οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.
and you are the temple of God.
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω•
Let none of you be deceived.
εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ,
For if someone among supposes to be wise in this age,
μωρὸς γενέσθω,
let him become a fool,
ἵνα γένηται σοφός .
in order that he might be wise.
ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν.
For the wisdom of this world is foolishness with God.
γέγραπται γάρ• ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν•
For it has been written, "He catches the wise in their craftiness."
καὶ πάλιν• κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν
And again, "The Lord knows the thoughts of the wise,
ὅτι εἰσὶν μάταιοι .
that they are in vain."
ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις•
Therefore, let none of you boast in men.
πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν,
For everything is yours—
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα• πάντα ὑμῶν,
either Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, everything is yours,
ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ,
because you are Christ's,
Χριστὸς δὲ θεοῦ.
and Christ is God's.
Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ
In this way, let man regard us as assistants of Christ
καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ.
and stewards of the mystery of God.
ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις,
Furthermore, it is sought among stewards
ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.
that some be found faithful.
ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν,
And to me it is something small,
ἵνα ὑφʼ ὑμῶν ἀνακριθῶ
that I should be interrogated by you
ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας•
or by the day of man
ἀλλʼ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω.
For I though neither interrogate myself
οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα,
because I am aware of nothing in me,
ἀλλʼ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι,
even still I am not justified by this
ὁ δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν.
because the one who interrogates me is the Lord.
ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
Therefore, do not judge before the right time,
ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος,
until the Lord should come,
ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους
who also will illumine the things hidden by the darkness
καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν•
and reveal the plans of the hearts
καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.
And then [the result will be that] praise will come to each from God.
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν διʼ ὑμᾶς,
And these things, brothers, were transferred unto us and Apollos for you,
ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται,
that you should learn in us not to exceed what has been written,
ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.
in order that you might not be proud against the other, one regarding the other one.
τίς γάρ σε διακρίνει;
For who judges you?
τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες;
And what do you have which you did not receive?
εἰ δὲ καὶ ἔλαβες,
Therefore, if also you received,
τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
why do you boast as you did not receive?
ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ,
For already you are filled.
ἤδη ἐπλουτήσατε,
Already you have been made rich.
χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε•
Without us, you reigned.
καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε,
and O' that you did reign,
ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.
that we also might reign together with you!
δοκῶ γάρ, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν
Furthermore, I consider that God displayed us the least of apostles,
ὡς ἐπιθανατίους,
as sentenced to death,
ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.
because we have been made a theatre to the world and to angels and to men.
ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν,
We are fools for Christ's sake,
ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ•
but you are wise in Christ.
ἡμεῖς ἀσθενεῖς ,
We are weak,
ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί •
but you are strong.
ὑμεῖς ἔνδοξοι ,
You are glorious,
ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι .
but we are dishonorable.
ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας
Until the present hour,
καὶ πεινῶμεν
we also hunger
καὶ διψῶμεν
and thirst
καὶ γυμνιτεύομεν
and are poorly clothed
καὶ κολαφιζόμεθα
and beaten
καὶ ἀστατοῦμεν
and homeless
καὶ κοπιῶμεν
and we are exhausted,
ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν•
working with our own hands.
λοιδορούμενοι
When reviled,
εὐλογοῦμεν,
we bless.
διωκόμενοι
When pursued,
ἀνεχόμεθα,
we endure.
δυσφημούμενοι
When slandered,
παρακαλοῦμεν•
we encourage.
ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν,
We have been made as the refuse of the world,
πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.
and even until now we have become dregs of everything.
Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα
Therefore, I write these things to you not to shame you,
ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ[ν].
but I write you as my beloved children, admonishing you.
ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ
For you have countless guides in Christ,
ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας•
but not many fathers.
ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.
For in Christ Jesus, through the gospel, I became a father to you.
Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.
Therefore, I urge you: be imitators of me.
Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον,
For this reason I sent to you Timothy,
ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ,
who is my beloved and faithful child in the Lord,
ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου
who will remind you of my ways,
τὰς ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ],
those in Christ Jesus,
καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.
just as I teach everywhere in every church.
Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς
While supposing that I will not come to you,
ἐφυσιώθησάν τινες•
some have become arrogant.
ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς
But I will come quickly to you,
ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ,
if the Lord should will it.
καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων
And I will know not the word of those who have been arrogant,
ἀλλὰ τὴν δύναμιν •
but I will know their power.
οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
For the kingdom of God will not come by word,
ἀλλʼ ἐν δυνάμει .
but by power.
τί θέλετε;
Thus, what do you desire?
ἐν ῥάβδῳ
With a rod
ἔλθω πρὸς ὑμᾶς
shall I come to you
ἢ **[ἔλθω πρὸς ὑμᾶς]**
or shall I come to you
ἐν ἀγάπῃ πνεύματί
with an affectionate spirit
τε πραΰτητος;
and gentleness?
situationresponse
Greeting and Introduction: Paul and Sosthenes write to the church in Corinth.(1:1–3)
Ask about this?
T he Situation: "there is strife among you" (1:11) Paul's Purpose in writing: An exhortation to complete unity because of the letter he received from Chloe (1:11–12)
This mystery has been prepared for those who love him .
Is Sosthenes an apostle?
Asyndeton
CF. 2:2
See Wallace 673 and Beale, Brendsel, and Ross, 27—logical emphatic conjunction Perhaps this could also function as a ground (G).
Paul is calling his preaching "foolish"
Come back
Most important relationship? Or Id-Exp?
Better relationship?
Cf. Rom 8:32
Come back to evaluate is this is the clearest way to show this.
Paul is unpacking what I think he means by "demonstration of Spirit" (v. 4)
Why did Paul choose this word? This is the same word he used to describe how Chloe "disclosed" the letter to him earlier. Does this give any insight into Chloe's role in 1 Corinthians?
I.e., how "the Day" will disclose it.
Best relationship? See macro relationship of arcs to determine this. pneuma seems to link his argument back to the pneuma section above.
What things?
best relationship?
best rel?
Genitive absolute
SOPHISTTS??
1 COR 1:10
Because of what? That God has demonstrated Paul and his gang to be the least of all the apostles? I'm inclined to think not, for the soul-state of the Corinthians seem to be of utmost important to Paul thus far and what just preceded is a point that Paul making in order to strengthen his argument that the Corinthians ought to be of one accord. I think "this" refers to the fact that Paul "begat" the Corinthians and they need a "father" to instruct them. Who better than Timothy, Paul's "true child in the faith" (1 Tim 1:2)?
See Runge, Discourse Grammar , 48 for this connective
come back
Christ is their wisdom
See Runge on Paul's rhetoric here
Paul likes the ei me construction (9x in 1 Cor); the most out of all his letters
By having the mind of Christ, Paul is answering his own question in 16a–b: " we have the mind of Christ (therefore we indeed know the mind of the Lord!) This is also a Csv relationship, but I think the primary relationship Paul is showing is unexpected answer to his question in 16a–b.
Cf. 1:4
Cf. 1:11
Cf. 3:13
Response #1 (a): The word of the cross is folly to those perishing, yet it is power for those who are saved.
Subpoint (a): God, through foolish preaching, is well-pleased to save those who believe.
Subpoint (b): God chooses the lowly things of this world so that no man might boast before God.
Response #2 (a): When Paul came to the Corinthians on an earlier visit, both his words and his physical presence served to root their faith not in man's wisdom, but in God's power.
Sub-point (i): They have received the Spirit of God that they might know the things freely given to them by God.
Sub-point (ii): The Corinthians can know these things, even the depths of God (10c), and the very mind of the Lord, because they have the mind of Christ.
Although they have the very mind of Christ, Paul and his comrades could not speak to them as if they did. Instead, they spoke with them as if they were worldly and as infant Christians.
Response #3: Do not be deceived. Those who are wise are fools and those who are fools become wise.
Sub-point (a): Let no one boast in men because to them belong all things . (Cf. 1:5: ὅτι παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ)
Summary: These things were applied to the Corinthians for their benefit so that they might not be conceited against one another.
Sub-point (a): Nevertheless, his words did contain wisdom.
Sub-point (b) Paul's clarification of the wisdom he did speak: a wisdom not of this age.
Response #1 (b): Therefore, "The one who boasts must boast in the Lord."
Response #2 (b): Although they have the mind of Christ, Paul could not speak to them as those who do.
Paul's Purpose in Writing: An admonishment
na28
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.