Contextul Predicii de pe Munte
Matei 4:23-5:2
Ce te atrage la Domnul Isus: minunile și vindecările sau Persoana și Învățătura Lui?
#Sermononthemount
#healing
#teaching
Published 23/10/2019
Author
Share / Groups / About Author
Rezumat idee principală
Bracket
Notițe
Temă
notes
Rezumat idee principală
Lucrarea lui Isus de învățare, de propovăduire a Evangheliei și de vindecare I-au mărit faima, iar ca rezultat mulțimi mari mergeau după El, de aceea când le-a văzut, a început să le învețe.
Bracket
editing
NT
Matei 4:23-5:2
esv
vdcc
d And he went throughout all Galilee ,
[ Și ] Isus străbătea toată Galileea,
e teaching in their synagogues
învăţând f pe norod în sinagogi,
and f proclaiming the gospel of the kingdom
propovăduind Evanghelia g Împărăţiei
and g healing every disease and every affliction among the people .
şi tămăduind h orice boală şi orice neputinţă care era în norod.
series
actionmanner
So his fame spread throughout all h Syria ,
[ Astfel ] I s-a dus vestea în toată Siria;
and g they brought him all the sick,
şi aduceau la El pe toţi [bolvanii],
those afflicted with various diseases and i pains,
cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri[,]
j those oppressed by demons,
pe cei îndrăciţi,
k those having seizures,
pe cei lunatici
and l paralytics,
şi pe cei slăbănogi;
ideaexplanation
and he healed them .
şi El îi vindeca.
actionresult
m And great crowds followed him from Galilee and the n Decapolis , and from Jerusalem and Judea , and from beyond the Jordan .
[ Și ] După El au mers i multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.
Seeing the crowds ,
Când a văzut Isus noroadele,
progression
o he went up on the mountain,
S-a suit j pe munte;
and when he p sat down,
şi după ce a şezut jos,
his disciples came to him .
ucenicii Lui s-au apropiat de El.
temporal
And q he opened his mouth and taught them, saying :
Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
inference
discourse
Notițe
Introducere Alistair Begg, într-una din predicile sale descrie un eveniment marcant din istoria Angliei, momentul încoronării reginei Elizabeta a II-a: „ În ziua de 2 iunie 1953, în contextul încoronării reginei Elizabeta a II-a, maiestății sale i-a fost prezentată o Biblie, urmată de următoarele cuvinte: « Regina noastră binevoitoare, pentru a păstra mereu în atenția maiestății voastre Legea și Evanghelia lui Dumnezeu, ca fiind regula prinților creștini pentru toate lucrurile în viață, vă prezentăm această Carte. Cel mai prețios lucru pe care această lume și-l permite. Aici este înțelepciune, aceasta este Legea împărătească, acestea sunt oracolele vii ale lui Dumnezeu.» ” Și cu aceste cuvinte, regina a urcat pe tron. Cu 2000 de ani înainte de asta, nu într-o catedrală, ci pe un munte, Domnul Isus, Regele a declarat: „ adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. ” ( Matei 5:18 ) Cine este acest Isus? Și de ce răspunsul nostru la această întrebare are o greutate veșnică? Într-un articol despre maiestatea Învățătorului din Predica de pe Munte, John Piper remarcă următoarele: Chiar când am fi gata să spunem că Isus este un învățător precum Moise, Confucius, Mao sau Mahatma Gandhi, suntem treziți de împărătescul „Eu” din „Dar Eu vă spun...” ( 5:22 ), de „Îmi” din „Nu oricine Îmi zice...” ( 7:21 ) și de „Mine” din „depărtați-vă de la Mine ...” ( 7:23 ). Domnul Isus afirmă despre Sine trei lucruri uluitoare în Predica de pe Munte: Isus acceptă titlul de „Doamne, Doamne” chiar în timpul vieții Sale. Problema nu este că oamenii Îl numesc Domn, ci că acest lucru nu înseamnă suficient de mult pentru ei încât să îi schimbe. Chiar dacă „voia Tatălui” va fi criteriul acceptării în Ziua Judecății de Apoi, Isus Însuși va sta acolo pentru ca oamenii să Îl vadă și să apeleze la El: „Doamne, Doamne, nu am prorocit noi în numele Tău?” Nu doar că Isus va fi acolo, ci El va fi Cel care dă toate verdictele și ia toate deciziile cu privire la cine intră în Cer. „Atunci le voi spune curat: « Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege. »” Cu alte cuvinte, acest Învățător din Predica de pe Munte este Judecătorul universului. Apoi, Domnul Isus nu a venit să confirme Legea și Prorocii, ci să le împlinească ( 5:17 ). El nu este o verigă în lanțul înțelepților și prorocilor, ci sfârșitul lor. Nimeni nu a fost ca El, nici după, nici înainte. Legea și Prorocii își găsesc împlinirea completă în Persoana și lucrarea Lui, de aceea autoritatea Sa este supremă, deasupra oricărei autorități, de unde și expresia repetată de 6 ori: „Dar Eu vă spun” ( Matei 5:22, 28, 32, 34, 39, 44 ). Maiestatea divină a Persoanei Domnului Isus este întrețesută inseparabil în fiecare strat al relatării vieții și învățăturii Lui. Nu există în NT niciun portret al lui Isus ca doar un învățător uman de etică. Ci există doar un portret ca Domn al slavei, Cel care a împlinit istoria, Judecătorul universului. „Încerc aici să împiedic pe oricine să spună lucrul acela cu totul absurd pe care oamenii îl spun deseori despre El: «Sunt gata să accept că Isus a fost un mare învățător moral, dar nu accept afirmația Lui că este Dumnezeu.» Acesta este un lucru pe care nu ar trebui să-l spuneți. Un om care nu a fost decât om și care a spus lucrurile pe care le-a spus Isus nu ar fi un mare învățător moral. Ar fi sau un nebun — la același nivel cu un om care spune despre sine că este un ou fiert — sau ar fi însuși Diavolul iadului.” ( fragment citat din C.S. Lewis, Creștinismul redus la esențe , SMR, 1987, p. 38f ) I. Întrebări de studiu Ce anume făcea Domnul Isus când străbătea Galilea? ( v.23 ) Care este lanțul de consecințe datorate faimei Domnului Isus? ( v.24 - 25 ) Cui Se adresează Domnul Isus în Predica de pe Munte? Încearcă să arăți din text răspunsul. Ce te atrage mai mult la Domnul Isus: vindecările și minunile sau Persoana și Învățătura Lui? 1. Ce anume făcea Domnul Isus când străbătea Galilea? ( v.23 ) Isus străbătea Galilea făcând aceste 3 lucrări: învăța , propovăduia și vindeca . Propovăduirea Evangheliei, Intrarea în Împărăție Atât Ioan Botezătorul, cât și Domnul Isus propovăduiau Evanghelia zicând: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” ( 3:1-2; 4:17 ). La fel propovăduiau și ucenicii Lui ( 10:7 ). Evanghelia Împărăției va fi ( cu siguranță absolută ) propovăduită în întreaga lume, orice popor o va auzi ( 24:14; 26:13 ) pentru că Domnul Isus a răscumpărat un popor alcătuit din toate neamurile, pe care îl va aduce negreșit/absolut sigur la Sine prin Evanghelie. Aceștia vor împărăți pe noul pământ. ( Apoc. 5:9-10 ) Atunci va veni sfârșitul. Învățătura, Viața în Împărăție Predica de pe Munte face parte din învățăturile Domnului Isus ( 5:2 ) iar a strica vreuna din cele mai mici porunci ale lui Dumnezeu înseamnă să nu ai parte de Împărăție, de mântuire. ( 5:19-20 ). Isus învăța cu autoritate, nu cum făceau cărturarii lor ( aceștia citau interpretările altora, pe când Isus interpreta El Însuși Cuvântul ) ( 7:29 ). Obiceiul Său era să străbată cetățile propovăduind Evanghelia și învățând pe oameni calea lui Dumnezeu ( 11:1 ). Oamenii care-L auzeau se mirau de învățătura și minunile Lui ( 13:54 ). Învățătura Lui este de la Dumnezeu, nu o învățătură omenească ( 15:8-9 ). Isus învăța pe oameni calea lui Dumnezeu, mari și mici, fără să se lase influențat de statutul sau orice altă distincție omenească ( 22:16 ). Mandatul oricărui ucenic e să împlinească tot ce ne-a poruncit Isus în Cuvânt ( 28:19-20 ) și să facă ucenici care la rândul lor să împlinească poruncile Domnului Isus. Vindecarea, Manifestarea Împărăției Iată cum arată Împărăția în toată plinătatea ei ( Apoc. 21:3-4 ). Până când Domnul Isus va veni să aducă Împărăția în plinătatea ei pe noul pământ, El a inaugurat deja Împărăția la prima lui venire pe pământ, arătându-ne puterea Sa asupra tuturor: boli, draci, neputințe, calamități, ș.a.m.d ( 4:24 ). În compasiunea Lui față de oameni, El Se implica personal și îi vindeca ( 8:7; 14:14 ). La cuvântul Său, dracii ieșeau, bolile fugeau, orbii vedeau, surzii auzeau, muții vorbeau iar morții înviau ( 8:16; 12:22; 15:30 ), arătând autoritatea Sa asupra tuturor lucrurilor și ființelor. Aceeași putere le-a dat și ucenicilor de a manifesta realitatea Împărăției inaugurate de El ( 10:1,8 ). Isus obișnuia să vindece bolnavii din gloatele care veneau după El ( 19:2 ). Toate aceste minuni, vindecări, eliberări ( 12:28 ), stâpâniri asupra naturii, sunt dovada realității că Domnul Isus a inaugurat Împărăția lui Dumnezeu pe pământ și odată inaugurată, întregul univers se îndreaptă spre consumarea acestei realități în cerul și pământul nou ( Rom. 8:18-24 ). Relația dintre aceste 3 lucrări este următoarea, după cum vedem în Evanghelia după Matei și în întreg Noul Testament: prin propovăduire Dumnezeu lucrează și aduce oameni în Împărăția Sa, deschizându-le inimile ca să ia aminte la Evanghelie, să lepede păcatul și să o creadă, precum Lidia ( Fapte 16:14 ). Odată intrat în Împărăția lui Dumnezeu, creștinul începe să-și trăiască viața după valorile și scopurile Împărăției având acum o inimă nouă care găsește plăcere în învățătura Domnului . Biblia descrie și prescrie viața în Împărăție, viață care începe aici pe pământ ( unde o trăim în mod imperfect, dar într-o continuă sfințire ) și care va fi perfecționată la venirea Domnului Isus. Atunci învățătura Lui va fi norma universală pentru viața pe pământul și cerul nou, unde va domni neprihănirea. Iar rolul lucrării de vindecare este să ne arate parțial acum pe pământ că Împărăția lui Dumnezeu a intrat în lumea noastră, că este reală și că deși moartea și boala vor continua să existe până la venirea Domnului Isus, ele nu au ultimul cuvânt, Dumnezeu are ultimul cuvânt și deseori ne dă harul să degustăm harul cerului și pământului nou, unde nu va mai fi nici boală, nici tânguire, nici durere. Acum doar degustăm realitatea Împărăției prin vindecări, eliberări și minuni, dar atunci nu va mai fi nevoie de acestea, fiindcă consecințele căderii în păcat nu vor mai exista când Împărăția lui Dumnezeu va fi pe pământ așa cum este acum în Cer, în toată manifestarea și plinătatea ei. 2. Care este lanțul de consecințe datorate faimei Domnului Isus? ( v.24 - 25 ) Având o cerere mare de vindecări și eliberări, oboseala L-a însoțit fiindcă era și Om ( ex. când dormea pe corabie ), și totuși nu S-a abătut de la misiunea Lui făcând lucrările într-un mod nedorit de Dumnezeu. Faima Domnului Isus a tot crescut datorită învățăturii, propovăduirii și vindecărilor pe care le făcea în norod. Iar ca rezultat, tot mai mulți oameni, din întreg Israelul auzeau de El și drept consecință aduceau și mai mulți bolnavi la El ca să-i vindece. Iar Domnul Isus îi vindeca, lucru care făcea ca multe noroade să vină după El. Ajuns în situația în care mulți oameni veneau după El, Domnul Isus i-a iubit și ca urmare a început să-i învețe despre cum arată viața în Împărăție , despre ce înseamnă să fii creștin și să fii cu adevărat binecuvântat ( 5:1-2 ). Domnul Isus știa că fiecare om din cei care-L urmau, chiar dacă a fost vindecat sau eliberat, va muri și va fi legat pe drept în Iad pentru veșnicie din cauza păcatului său pentru care e responsabil și vinovat, va suferi în chinuri mult mai copleșitoare decât suferința bolii de aici de pe pământ, dacă nu primește împăcarea cu Dumnezeu oferită de Hristos. Totuși un om împăcat cu Dumnezeu trăiește inevitabil într-un anume mod, trăiește după Legea Împărăției ( Iacov 2:8 ) , adică Domnul Isus începe să-i învețe cum arată trăirea oricărui om care a intrat și este intrat în Împărăția lui Dumnezeu. ( mai multe despre asta în studiile următoare ) 3. Cui Se adresează Domnul Isus în Predica de pe Munte? Atât ucenicilor, cât și noroadelor care mergeau după El și pe care le-a atras prin cele 3 lucrări ale Sale: învățătură, propovăduire și vindecare. Un comentator biblic, Henry Alford spune „Discursul a fost adresat direct ucenicilor ( vezi 5:13, 14, 20, 48; ch. 6:9; 7:6 ), dar și în mod general mulțimilor ( vezi 7:28, 29 ).” 4. Ce te atrage mai mult la Domnul Isus: vindecările și minunile sau Persoana și Învățătura Lui? Negativ Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” ( Ioan 6:26-27 ) Pozitiv „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. ( Ioan 6:68 ) II. Implicații pentru viața noastră 1. Adevăr/Realitate de însușit sau Perspectivă de corectat Întreaga Predică nu sunt învățături opționale, pe care un creștin le poate urma sau nu, ci ele constituie o descriere a caracterului și vieții oricărui creștin adevărat. Cine nu trăiește astfel nu este creștin și prin urmare nu este nici în Împărăția lui Dumnezeu. Ci, fiind încă în păcat și dușmănie față de Dumnezeu, va avea parte de Iad, dacă nu se pocăiește și primește harul lui Dumnezeu în împăcarea oferită prin Hristos. Faima Domnului Isus nu L-a abătut de la scopul Lui și astfel a biruit ispitele care vin odată cu faima. Astfel a împlinit El neprihănirea cerută de Dumnezeu pentru păcătoșii care se încred în Domnul Isus pentru acceptarea lor cu Dumnezeu. Mai mult, ulterior, de la faimă mare, la abandonare totală, murind pe cruce sub mânia lui Dumnezeu pentru păcatele celor ce cred în El, Domnul Isus a fost părăsit chiar și de Tatăl Lui, de care Se bucurase din veșnicie, necunoscând despărțirea de El. Și totuși, nici asta nu L-a împiedicat din misiunea Lui. Există ideea că în spatele fiecărei boli este un duh necurat. Nu este adevărat, fiindcă în 24g ni se zice că El i-a vindecat pe toți, nu că i-a eliberat. Setea de speculații pe tema întoarcerii Domnului Isus, a revenirii Lui este satisfăcută de ( 24:14 ). 2. Practică specifică anotimpului vieții Care este năzuința încă nesatisfăcută a inimii tale? Cu ce nădejde Îl urmezi pe Domnul Isus, că El va face ce? Resurse consultate Alistair Begg, Not One Jot or Tittle , https://www.youtube.com/watch?v=bFXRIhlm6TI, accesat la 23 octombrie 2019 John Piper, Maiestatea Învățătorului din Predica de pe Munte , traducere proprie, https://docs.google.com/document/d/1RlHQR79VLdaOhWhyn1fucJ-169UMfol3cIuMI_nOd6E/edit#
Temă
Contextul Predicii de pe Munte ( Matei 4:23-5:2 ) Sarcini Citiți întreaga secțiune o dată ( Matei 4:23-9:38 ) într-o singură lectură. Citiți încă o dată doar pasajul curent, notându-vă orice observație sau întrebare care vă vine în minte. Încercați să răspundeți la cele 4 întrebări de studiu de mai jos. Atenție: răspunsurile la primele 3 întrebări le găsiți în pasajul de față, cel mult în întreaga Predică de pe Munte. Întrebări de studiu Ce anume făcea Domnul Isus când străbătea Galilea? ( v.23 ) Care este lanțul de consecințe datorate faimei Domnului Isus? ( v.24 - 25 ) Cui Se adresează Domnul Isus în Predica de pe Munte? Încearcă să arăți din text răspunsul. Ce te atrage mai mult la Domnul Isus: vindecările și minunile sau Persoana și Învățătura Lui?
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.