Author
JD Hettema
User since 2012
JD's published pages
Phrase.
James 2:1-13
Phrase.
Philippians 2:1-11
Phrase.
Ephesians 2:1-10
Phrase.
Romans 7:24-8:11
Phrase.
1 Corinthians 15:12-19
Phrase.
1 Peter 2:1-25
Phrase.
1 Peter 1:1-25
Diagram.
James 2:1-26
Diagram.
Ephesians 2:1-7
Diagram.
Matthew 6:25-34
Arc.
Romans 9:6-13
Diagram.
Romans 11:25-36
Diagram.
Romans 11:11-16
Rom 11:7 OT Reference Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μ
Rom 11:7-10
Diagram.
Romans 11:7-10
Rom 11:3 OT Reference: Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τ
Rom 11:1-6
Diagram.
Romans 11:1-6
Diagram.
Romans 10:14-21
Rom 10:5 - The attributive  δικαιοσύνην  is clearly not acting like a DO and is probably an accusative of
Rom 10:5-13
Diagram.
Romans 10:5-13
Diagram.
Romans 10:1-4
Rom 9:29 OT Reference: Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σό
Rom 9:27-33
Diagram.
Romans 9:27-33
Rom 9:19 τί -  Adverbial Interrogative: "why?" (Wall p 346)   Rom 9:20 ὦ ἄνθρωπε One of only 8 instances of ὦ +
Rom 9:19-26
Diagram.
Romans 9:19-26
Rom 9:14 Τί οὖν ἐροῦμεν; Deliberative Future - Asks a question that implies some doubt abou
Rom 9:14-18
Diagram.
Romans 9:14-18
Overview: "As in the case of Moses (Exod.
Rom 9:6-13
Diagram.
Romans 9:6-13
Schreiner (BECNT Romans p 478) - Rom 9:1-5 is divided into 3 sections: Rom 9:1-2 Paul is in anguish over his brethren.
Rom 9:1-5
Diagram.
Romans 9:1-5
Diagram.
Luke 8:56
Arc.
Ephesians 1:15-23
Arc.
Ephesians 1:3-14
Arc.
Ephesians 1:3-14
Arc.
Romans 1:8-17
Arc.
1 Thessalonians 1:1-10
view all (38 total)
1 Pet 1:1-13 (discussion 3)
1 Peter 1:1-14
Phrase.
Published June 25th, 2015
Author
Share / Groups / About Author
Special note
Phrase
notes
Special note
This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
notes 1452680592908 Special note This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
Phrase
2015-06-25 01:22:11
2015-07-16 02:31:14
editing
NT
1 Peter 1:1-14
na28
esv
Peter, an apostle of Jesus Christ, [writing]
Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
To those who are elect exiles of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,
Recipient of 1:1a
according to the foreknowledge of God the Father,
κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς
Standard of 1:1b.
in the sanctification of the Spirit,
ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος
Sphere 1:1b.
for obedience to Jesus Christ
εἰς ὑπακοὴν
Purpose of 1:1b.
and for sprinkling with his blood:
καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Purpose of 1:1b.
May grace and peace be multiplied to you.
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ!
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
According to his great mercy,
ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος
Standard of 1:3c
he has caused us to be born again to a living hope
ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν
Ground of 1:3a
through the resurrection of Jesus Christ from the dead,
διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,
Intermediate Means of 1:3c.
to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you,
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς
Goal of 1:3c
who ... are being guarded
τοὺς ... φρουρουμένους
Explanation of 1:4a
by God’s power
ἐν δυνάμει θεοῦ
Means of 1:5a.
through faith
διὰ πίστεως
Intermediate Means of 1:5a.
for a salvation ready to be revealed in the last time.
εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.
Purpose of 1:5a.
[therefore] In this you rejoice,
ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε,
Inference from 1:3c
though ... you have been grieved by various trials,
ὀλίγον ... λυπηθέντας ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,
Concessive of 1:6a
now for a little while, if necessary,
ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν]
Temporal of 1:6b
so that the tested genuineness of your faith— ... may be found
ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως ... εὑρεθῇ
Purpose of 1:6b
more precious than gold that perishes though it is tested by fire—
Exp of 1:7a
to result in praise and glory and honor
εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν
result of 1:7c
πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου,
at the revelation of Jesus Christ.
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ•
Temporal of 1:7c
Though you have not seen him,
ὃν οὐκ ἰδόντες
Concessive of 1:8b
you love him.
ἀγαπᾶτε,
Though you do not now see him,
εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες
Concessive of 1:8d
you believe in him
πιστεύοντες
and rejoice
δὲ ἀγαλλιᾶσθε
with joy that is inexpressible and filled with glory,
χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ
Cognate (emphasis) w/ 1:8e
obtaining the outcome of your faith,
κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν]
the salvation of your souls.
σωτηρίαν ψυχῶν.
Concerning this salvation,
περὶ ἧς σωτηρίας
Reference to 1:10b
the prophets ... searched and inquired carefully,
ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται
who prophesied about the grace that was to be yours
οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,
Exp of 1:10b
inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating
ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ
Means of 1:10b
when he predicted the sufferings of Christ
προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα
Temporal of 1:11a
and the subsequent glories.
καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας.
It was revealed to them
οἷς ἀπεκαλύφθη
that they were serving
ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά,
Content of 1:12a
not themselves
ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπʼ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.
Neg w/ 1:12d
but you,
Pos w/ 1:12c, Object of 1:12b
in the things that have now been announced to you
Sphere of 1:12b
through those who preached the good news to you
Intermediate Agency
by the Holy Spirit sent from heaven,
Ultimate Agency of 1:12e
things into which angels long to look.
Explanation of 1:12e
Therefore, ... set your hope fully on the grace that will be brought to you
Διὸ ... τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν
preparing your minds for action,
ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες
Means of 1:13a
and being sober- minded,
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.
at the revelation of Jesus Christ.
Temporal of 1:13a
ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις
As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance,
Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,
κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς
τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.
ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] λυπηθέντας ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,
ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ•
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ
κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν] σωτηρίαν ψυχῶν.
περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,
G1830+1
ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας.
G2037+1
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπʼ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.
Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις
phrasing
11435195330956 1435195300907 Phrase 2015-06-25 01:22:11 2015-07-16 02:31:14 editing NT 60 1 1 1 14 1 Peter 1:1-14 na28 esv 0 1 60001001 Peter, an apostle of Jesus Christ, [writing] 0 60001001 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ 0 60001001 1 To those who are elect exiles of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 5 ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας, 0 1 4 Recipient of 1:1a 1 60001002 according to the foreknowledge of God the Father, 10 60001002 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς 0 60001002 1 4 Standard of 1:1b. 1 in the sanctification of the Spirit, 10 ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος 0 1 4 Sphere 1:1b. 1 for obedience to Jesus Christ 10 εἰς ὑπακοὴν 0 1 4 Purpose of 1:1b. 1 and for sprinkling with his blood: 10 καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 0 1 4 Purpose of 1:1b. 1 0 0 1 May grace and peace be multiplied to you. 0 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 0 0 1 0 0 1 60001003 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! 0 60001003 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 0 60001003 1 0 0 1 According to his great mercy, 10 ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος 0 1 4 Standard of 1:3c 1 he has caused us to be born again to a living hope 5 ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν 0 1 4 Ground of 1:3a 1 through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 10 διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 0 1 4 Intermediate Means of 1:3c. 1 60001004 to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, 10 60001004 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 0 60001004 1 4 Goal of 1:3c 1 0 0 1 60001005 who ... are being guarded 15 60001005 τοὺς ... φρουρουμένους 0 60001005 1 4 Explanation of 1:4a 1 by God’s power 20 1 ἐν δυνάμει θεοῦ 2 2 1 4 Means of 1:5a. 1 through faith 20 διὰ πίστεως 0 1 4 Intermediate Means of 1:5a. 1 for a salvation ready to be revealed in the last time. 20 εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 0 1 4 Purpose of 1:5a. 1 0 0 1 60001006 [therefore] In this you rejoice, 0 60001006 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, 0 60001006 1 4 Inference from 1:3c 1 though ... you have been grieved by various trials, 5 ὀλίγον ... λυπηθέντας ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 0 1 4 Concessive of 1:6a 1 now for a little while, if necessary, 10 3 ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] 2 4 1 4 Temporal of 1:6b 1 60001007 so that the tested genuineness of your faith— ... may be found 10 60001007 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως ... εὑρεθῇ 0 60001007 1 4 Purpose of 1:6b 1 more precious than gold that perishes though it is tested by fire— 15 14 0 1 4 Exp of 1:7a 1 to result in praise and glory and honor 15 εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν 0 1 4 result of 1:7c 1 0 πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, 2 6 1 at the revelation of Jesus Christ. 20 ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ• 0 1 4 Temporal of 1:7c 1 0 0 1 60001008 Though you have not seen him, 5 60001008 ὃν οὐκ ἰδόντες 0 60001008 1 4 Concessive of 1:8b 1 you love him. 0 ἀγαπᾶτε, 0 1 Though you do not now see him, 5 εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες 0 1 4 Concessive of 1:8d 1 you believe in him 0 πιστεύοντες 0 1 and rejoice 0 δὲ ἀγαλλιᾶσθε 0 1 with joy that is inexpressible and filled with glory, 5 χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ 0 1 4 Cognate (emphasis) w/ 1:8e 1 60001009 obtaining the outcome of your faith, 5 60001009 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν] 0 60001009 1 the salvation of your souls. 10 σωτηρίαν ψυχῶν. 0 1 0 0 1 60001010 Concerning this salvation, 5 60001010 περὶ ἧς σωτηρίας 0 60001010 1 4 Reference to 1:10b 1 the prophets ... searched and inquired carefully, 0 ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται 0 1 who prophesied about the grace that was to be yours 5 7 οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 0 1 4 Exp of 1:10b 1 60001011 inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating 5 60001011 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ 0 60001011 1 4 Means of 1:10b 1 when he predicted the sufferings of Christ 10 προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα 0 2 4 Temporal of 1:11a 1 and the subsequent glories. 10 καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 0 1 0 0 1 60001012 It was revealed to them 0 60001012 οἷς ἀπεκαλύφθη 0 60001012 1 that they were serving 5 ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, 0 1 4 Content of 1:12a 1 not themselves 15 ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπʼ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 0 1 4 Neg w/ 1:12d 1 but you, 10 0 1 4 Pos w/ 1:12c, Object of 1:12b 1 in the things that have now been announced to you 10 0 1 4 Sphere of 1:12b 1 through those who preached the good news to you 15 0 1 4 Intermediate Agency 1 by the Holy Spirit sent from heaven, 15 0 1 4 Ultimate Agency of 1:12e 1 things into which angels long to look. 15 0 1 4 Explanation of 1:12e 0 1 0 0 1 60001013 Therefore, ... set your hope fully on the grace that will be brought to you 0 60001013 Διὸ ... τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν 0 60001013 1 preparing your minds for action, 4 33 ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες 2 35 2 4 Means of 1:13a 1 and being sober- minded, 4 33 ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 0 1 at the revelation of Jesus Christ. 4 0 1 4 Temporal of 1:13a 1 60001014 ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις 0 60001014 As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, 0 60001014 0.356929955291 2 13 5 11 5 9 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας, 60 1 1 G4074 N-----NSM- G652 N-----NSM- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- G1588 A-----DPM- G3927 A-----DPM- G1290 N-----GSF- G4195 N-----GSM- G1053 N-----GSF- G2587 N-----GSF- G773 N-----GSF- G2532 C--------- G978 N-----GSF- κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 60 1 2 G2596 P--------- G4268 N-----ASF- G2316 N-----GSM- G3962 N-----GSM- G1722 P--------- G38 N-----DSM- G4151 N-----GSN- G1519 P--------- G5218 N-----ASF- G2532 C--------- G4473 N-----ASM- G129 N-----GSN- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- G5485 N-----NSF- G4771 RP----DP-- G2532 C--------- G1515 N-----NSF- G4129 V-3APO-S-- Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 60 1 3 G2128 A-----NSM- G3588 RA----NSM- G2316 N-----NSM- G2532 C--------- G3962 N-----NSM- G3588 RA----GSM- G2962 N-----GSM- G1473 RP----GP-- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- G3588 RA----NSM- G2596 P--------- G3588 RA----ASN- G4183 A-----ASN- G846 RP----GSM- G1656 N-----ASN- G313 V--AAPNSM- G1473 RP----AP-- G1519 P--------- G1680 N-----ASF- G2198 V--PAPASF- G1223 P--------- G386 N-----GSF- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- G1537 P--------- G3498 A-----GPM- εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 60 1 4 G1519 P--------- G2817 N-----ASF- G862 A-----ASF- G2532 C--------- G283 A-----ASF- G2532 C--------- G263 A-----ASF- G5083 V--XPPASF- G1722 P--------- G3772 N-----DPM- G1519 P--------- G4771 RP----AP-- τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 60 1 5 G3588 RA----APM- G1722 P--------- G1411 N-----DSF- G2316 N-----GSM- G5432 V--PPPAPM- G1223 P--------- G4102 N-----GSF- G1519 P--------- G4991 N-----ASF- G2092 A-----ASF- G601 V--APN---- G1722 P--------- G2540 N-----DSM- G2078 A-----DSM- ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] λυπηθέντας ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 60 1 6 G1722 P--------- G3739 RR----DSM- G21 V-2PMI-P-- G3641 A-----ASN- G737 D--------- G1487 C--------- G1210 V--PAPNSN- G1510 V-3PAI-S-- G3076 V--APPNPM- G1722 P--------- G4164 A-----DPM- G3986 N-----DPM- ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ• 60 1 7 G2443 C--------- G3588 RA----NSN- G1383 N-----NSN- G4771 RP----GP-- G3588 RA----GSF- G4102 N-----GSF- G4186 A-----NSNC G5553 N-----GSN- G3588 RA----GSN- G622 V--PMPGSN- G1223 P--------- G4442 N-----GSN- G1161 C--------- G1381 V--PPPGSN- G2147 V-3APS-S-- G1519 P--------- G1868 N-----ASM- G2532 C--------- G1391 N-----ASF- G2532 C--------- G5092 N-----ASF- G1722 P--------- G602 N-----DSF- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ 60 1 8 G3739 RR----ASM- G3756 D--------- G3708 V--AAPNPM- G25 V-2PAI-P-- G1519 P--------- G3739 RR----ASM- G737 D--------- G3361 D--------- G3708 V--PAPNPM- G4100 V--PAPNPM- G1161 C--------- G21 V-2PMI-P-- G5479 N-----DSF- G412 A-----DSF- G2532 C--------- G1392 V--XPPDSF- κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν] σωτηρίαν ψυχῶν. 60 1 9 G2865 V--PMPNPM- G3588 RA----ASN- G5056 N-----ASN- G3588 RA----GSF- G4102 N-----GSF- G4771 RP----GP-- G4991 N-----ASF- G5590 N-----GPF- περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 60 1 10 G4012 P--------- G3739 RR----GSF- G4991 N-----GSF- G1567 V-3AAI-P-- G2532 C--------- G1830+1 V-3AAI-P-- G4396 N-----NPM- G3588 RA----NPM- G4012 P--------- G3588 RA----GSF- G1519 P--------- G4771 RP----AP-- G5485 N-----GSF- G4395 V--AAPNPM- ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 60 1 11 G2037+1 V--PAPNPM- G1519 P--------- G5101 RI----ASM- G2228 C--------- G4169 RI----ASM- G2540 N-----ASM- G1213 V-3IAI-S-- G3588 RA----NSN- G1722 P--------- G846 RP----DPM- G4151 N-----NSN- G5547 N-----GSM- G4303 V--PMPNSN- G3588 RA----APN- G1519 P--------- G5547 N-----ASM- G3804 N-----APN- G2532 C--------- G3588 RA----APF- G3326 P--------- G3778 RD----APN- G1391 N-----APF- οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπʼ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 60 1 12 G3739 RR----DPM- G601 V-3API-S-- G3754 C--------- G3756 D--------- G1438 RP----DPM- G4771 RP----DP-- G1161 C--------- G1247 V-3IAI-P-- G846 RP----APN- G3739 RR----NPN- G3568 D--------- G312 V-3API-S-- G4771 RP----DP-- G1223 P--------- G3588 RA----GPM- G2097 V--AMPGPM- G4771 RP----AP-- G1722 P--------- G4151 N-----DSN- G40 A-----DSN- G649 V--APPDSN- G575 P--------- G3772 N-----GSM- G1519 P--------- G3739 RR----APN- G1937 V-3PAI-P-- G32 N-----NPM- G3879 V--AAN---- Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 60 1 13 G1352 C--------- G328 V--AMPNPM- G3588 RA----APF- G3751 N-----APF- G3588 RA----GSF- G1271 N-----GSF- G4771 RP----GP-- G3525 V--PAPNPM- G5049 D--------- G1679 V-2AAD-P-- G1909 P--------- G3588 RA----ASF- G5342 V--PPPASF- G4771 RP----DP-- G5485 N-----ASF- G1722 P--------- G602 N-----DSF- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις 60 1 14 G5613 C--------- G5043 N-----NPN- G5218 N-----GSF- G3361 D--------- G4964 V--PMPNPM- G3588 RA----DPF- G4387 A-----ASNC G1722 P--------- G3588 RA----DSF- G52 N-----DSF- G4771 RP----GP-- G1939 N-----DPF- phrasing
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.