Author
JD Hettema
User since 2012
JD's published pages
Phrase.
James 2:1-13
Phrase.
1 Peter 1:1-14
Phrase.
Philippians 2:1-11
Phrase.
Ephesians 2:1-10
Phrase.
Romans 7:24-8:11
Phrase.
1 Corinthians 15:12-19
Phrase.
1 Peter 1:1-25
Diagram.
James 2:1-26
Diagram.
Ephesians 2:1-7
Diagram.
Matthew 6:25-34
Arc.
Romans 9:6-13
Diagram.
Romans 11:25-36
Diagram.
Romans 11:11-16
Rom 11:7 OT Reference Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μ
Rom 11:7-10
Diagram.
Romans 11:7-10
Rom 11:3 OT Reference: Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τ
Rom 11:1-6
Diagram.
Romans 11:1-6
Diagram.
Romans 10:14-21
Rom 10:5 - The attributive  δικαιοσύνην  is clearly not acting like a DO and is probably an accusative of
Rom 10:5-13
Diagram.
Romans 10:5-13
Diagram.
Romans 10:1-4
Rom 9:29 OT Reference: Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σό
Rom 9:27-33
Diagram.
Romans 9:27-33
Rom 9:19 τί -  Adverbial Interrogative: "why?" (Wall p 346)   Rom 9:20 ὦ ἄνθρωπε One of only 8 instances of ὦ +
Rom 9:19-26
Diagram.
Romans 9:19-26
Rom 9:14 Τί οὖν ἐροῦμεν; Deliberative Future - Asks a question that implies some doubt abou
Rom 9:14-18
Diagram.
Romans 9:14-18
Overview: "As in the case of Moses (Exod.
Rom 9:6-13
Diagram.
Romans 9:6-13
Schreiner (BECNT Romans p 478) - Rom 9:1-5 is divided into 3 sections: Rom 9:1-2 Paul is in anguish over his brethren.
Rom 9:1-5
Diagram.
Romans 9:1-5
Diagram.
Luke 8:56
Arc.
Ephesians 1:15-23
Arc.
Ephesians 1:3-14
Arc.
Ephesians 1:3-14
Arc.
Romans 1:8-17
Arc.
1 Thessalonians 1:1-10
view all (38 total)
1 Pet 2 (phrasing)
1 Peter 2:1-25
Phrase.
Published March 29th, 2015
Author
Share / Groups / About Author
Special note
Phrase
notes
Special note
This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
notes 1452680592351 Special note This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
Phrase
2015-03-27 23:29:01
2015-07-27 23:51:00
editing
NT
1 Peter 2:1-25
na28
esv
Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander.
Means of 2:2b
ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη
Like newborn infants,
Comparative of 2:2b
τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε,
long for the pure spiritual milk,
ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,
that by it you may grow up into salvation—
Purpose of 2:2b
εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος .
if indeed you have tasted that the Lord is good.
πρὸς ὃν προσερχόμενοι
As you come to him,
Temporal (contemporary) of 2:5a
λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον
a living stone rejected by men
Concessive of 2:4c
παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον,
but in the sight of God chosen and precious,
Explanation of 2:4a
καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς
you yourselves ... are being built up as a spiritual house,
Ground of 2:2b
like living stones
εἰς ἱεράτευμα ἅγιον
to be a holy priesthood,
Goal of 2:5c
ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ
to offer spiritual sacrifices acceptable to God
Purpose of 2:5d
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
through Jesus Christ.
Means of 2:5e
διότι περιέχει ἐν γραφῇ•
For it stands in Scripture:
Ground of 2:5c, Ground of 2:7 (Bilateral)
ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ ὁ πιστεύων ἐπʼ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ .
“Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame.”
Content of 2:6a
ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν,
So the honor is for you who believe,
Inference from 2:6ab, Positive w/ 2:7b
ἀπιστοῦσιν δὲ
but for those who do not believe,
Negative w/ 2:7a
λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
“The stone that the builders rejected has become the cornerstone,”
καὶ λίθος προσκόμματος
and “A stone of stumbling,
καὶ πέτρα σκανδάλου •
and a rock of offense.”
οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες
They stumble because they disobey the word,
Explanation of 2:7b, alternative w/ 2:9a
εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.
as they were destined to do.
ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν ,
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession,
ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς•
that you may proclaim the excellencies of him
Purpose of 2:9a
who called you out of darkness into his marvelous light.
Explanation of 2:9b
οἵ ποτε οὐ λαὸς
Once you were not a people,
Explanation of 2:9c, Temporal of 2:10b
νῦν δὲ λαὸς θεοῦ,
but now you are God’s people;
οἱ οὐκ ἠλεημένοι
once you had not received mercy,
Temporal of 2:10d
νῦν δὲ ἐλεηθέντες.
but now you have received mercy.
Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν
Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh,
αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς•
which wage war against your soul.
Explanation of 2:11a
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν,
Keep your conduct among the Gentiles honorable,
Result of 2:11a
ἵνα
so that
ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν
when they speak against you as evildoers,
Temporal of 2:12d
ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
they may see your good deeds
Temporal of 2:12e
δοξάσωσιν τὸν θεὸν
and glorify God
Purpose of 2:12a
ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς .
on the day of visitation.
Temporal of 2:12e
Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον,
Be subject for the Lord’s sake to every human institution,
εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,
whether it be to the emperor as supreme,
Explanation of 2:13a, Alternative w/ 2:14a
εἴτε ἡγεμόσιν ὡς διʼ αὐτοῦ πεμπομένοις
or to governors as sent by him
Alternative w/ 2:13b
εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν
to punish those who do evil
Purpose of 2:14a
ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν•
and to praise those who do good.
Purpose of 2:14a, Series w/ 2:14b
ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
For this is the will of God,
Ground of 2:13a
ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν,
that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people.
Explanation of 2:15a
ὡς ἐλεύθεροι
Live as people who are free,
Comparative of 2:13a
καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν
not using your freedom as a cover- up for evil,
Negative w/ 2:16c
ἀλλʼ ὡς θεοῦ δοῦλοι.
but living as servants of God.
Comparative of 2:13a, Positive w/ 2:16b
πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.
Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. Honor the emperor.
Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
Servants, be subject to your masters with all respect,
not only to the good and gentle
Explanation of 2:18a, Negative w/ 2:18b
but also to the unjust.
Positive w/ 2:18b
τοῦτο γὰρ χάρις
For this is a gracious thing,
Ground of 2:19a
εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ
when, mindful of God,
Temporal of 2:19c
ὑποφέρει τις λύπας
one endures sorrows
Explanation of 2:19a
πάσχων ἀδίκως.
while suffering unjustly.
Temporal of 2:19c
ποῖον γὰρ κλέος
For what credit is it
Ground of 2:19d
εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι
if, when you sin and are beaten for it,
Protasis of 2:20a
ὑπομενεῖτε;
you endure?
Protasis of 2:20a, Series w/ 2:20b
ἀλλʼ
But
εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες
if when you do good and suffer for it
Protasis of 2:20g
ὑπομενεῖτε,
you endure,
Protasis of 2:20g, Series w/ 2:20e
τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
this is a gracious thing in the sight of God.
Apodosis w/ 2:20ef
εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε,
For to this you have been called,
Ground of 2:18a
ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν
because Christ also suffered for you,
Ground of 2:21a
ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν
leaving you an example,
Result of 2:21b
ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ,
so that you might follow in his steps.
Purpose of 2:21c
ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν
He committed no sin,
Explanation of 2:21b
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ,
neither was deceit found in his mouth.
Series w/ 2:22a
ὃς λοιδορούμενος
When he was reviled,
Temporal of 2:23b
οὐκ ἀντελοιδόρει,
he did not revile in return;
Negative w/ 2:23e
πάσχων
when he suffered,
Temporal of 2:23d
οὐκ ἠπείλει,
he did not threaten,
Negative w/ 2:23e
παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως•
but continued entrusting himself to him who judges justly.
Positive w/ 2:23bd
ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον,
He himself bore our sins in his body on the tree,
Explanation of 2:21b
ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν,
that we might die to sin and live to righteousness.
Purpose of 2:24a
οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε .
By his wounds you have been healed.
Explanation of 2:21b
ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι,
For you were straying like sheep,
Temporal of 2:25b
ἀλλʼ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
but have now returned to the Shepherd and Overseer of your souls.
Ground of 2:24c
Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,
εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος .
πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον,
καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
διότι περιέχει ἐν γραφῇ• ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ ὁ πιστεύων ἐπʼ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ .
ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου • οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.
ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν , ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς•
οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες.
G1648+1
G1648+1
Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς•
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς .
Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον, εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,
εἴτε ἡγεμόσιν ὡς διʼ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν•
ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν,
ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλʼ ὡς θεοῦ δοῦλοι.
πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.
Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως.
ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλʼ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ,
ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ,
ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως•
ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε .
ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλʼ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
phrasing
11427498941724 1427498941720 Phrase 2015-03-27 23:29:01 2015-07-27 23:51:00 editing NT 60 2 1 2 25 1 Peter 2:1-25 na28 esv 0 1 60002001 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 5 60002001 So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. 5 60002001 1 4 Means of 2:2b 1 60002002 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη 5 60002002 Like newborn infants, 5 60002002 1 4 Comparative of 2:2b 1 τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, 0 long for the pure spiritual milk, 0 1 ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, 5 that by it you may grow up into salvation— 5 1 4 Purpose of 2:2b 1 0 0 1 60002003 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος . 16 60002003 if indeed you have tasted that the Lord is good. 16 60002003 1 0 0 0 1 60002004 πρὸς ὃν προσερχόμενοι 10 60002004 As you come to him, 10 60002004 1 4 Temporal (contemporary) of 2:5a 1 λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον 20 a living stone rejected by men 20 1 4 Concessive of 2:4c 1 παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον, 16 but in the sight of God chosen and precious, 16 1 4 Explanation of 2:4a 1 60002005 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς 5 60002005 you yourselves ... are being built up as a spiritual house, 5 60002005 1 4 Ground of 2:2b 1 0 like living stones 10 66 1 0 0 1 0 0 1 εἰς ἱεράτευμα ἅγιον 10 to be a holy priesthood, 10 1 4 Goal of 2:5c 1 ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ 21 to offer spiritual sacrifices acceptable to God 21 1 4 Purpose of 2:5d 1 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 25 through Jesus Christ. 25 1 4 Means of 2:5e 1 60002006 διότι περιέχει ἐν γραφῇ• 10 60002006 For it stands in Scripture: 10 60002006 1 4 Ground of 2:5c, Ground of 2:7 (Bilateral) 1 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ ὁ πιστεύων ἐπʼ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ . 15 “Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame.” 15 1 4 Content of 2:6a 1 0 0 1 60002007 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, 5 60002007 So the honor is for you who believe, 5 60002007 1 4 Inference from 2:6ab, Positive w/ 2:7b 1 ἀπιστοῦσιν δὲ 10 but for those who do not believe, 10 1 4 Negative w/ 2:7a 1 λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 20 “The stone that the builders rejected has become the cornerstone,” 20 1 60002008 καὶ λίθος προσκόμματος 20 60002008 and “A stone of stumbling, 20 60002008 1 καὶ πέτρα σκανδάλου • 20 and a rock of offense.” 20 1 οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες 10 They stumble because they disobey the word, 10 2 4 Explanation of 2:7b, alternative w/ 2:9a 1 εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 15 as they were destined to do. 15 1 0 0 1 60002009 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν , 10 60002009 But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, 10 60002009 1 ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς• 15 that you may proclaim the excellencies of him 15 1 4 Purpose of 2:9a 1 5 who called you out of darkness into his marvelous light. 20 1 4 Explanation of 2:9b 1 0 0 1 60002010 οἵ ποτε οὐ λαὸς 20 60002010 Once you were not a people, 20 60002010 1 4 Explanation of 2:9c, Temporal of 2:10b 1 νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, 15 but now you are God’s people; 15 1 οἱ οὐκ ἠλεημένοι 20 once you had not received mercy, 20 1 4 Temporal of 2:10d 1 νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 15 but now you have received mercy. 15 1 0 0 0 1 60002011 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν 0 60002011 Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, 0 60002011 1 αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς• 24 which wage war against your soul. 24 1 4 Explanation of 2:11a 1 60002012 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, 5 60002012 Keep your conduct among the Gentiles honorable, 5 60002012 1 4 Result of 2:11a 1 ἵνα 10 so that 10 1 ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν 20 when they speak against you as evildoers, 20 1 4 Temporal of 2:12d 1 ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες 15 they may see your good deeds 15 1 4 Temporal of 2:12e 1 δοξάσωσιν τὸν θεὸν 10 and glorify God 10 1 4 Purpose of 2:12a 1 ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς . 15 on the day of visitation. 15 1 4 Temporal of 2:12e 1 0 0 0 1 60002013 Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον, 0 60002013 Be subject for the Lord’s sake to every human institution, 0 60002013 1 εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 19 whether it be to the emperor as supreme, 19 1 4 Explanation of 2:13a, Alternative w/ 2:14a 1 60002014 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς διʼ αὐτοῦ πεμπομένοις 19 60002014 or to governors as sent by him 19 60002014 1 4 Alternative w/ 2:13b 1 εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν 24 to punish those who do evil 24 1 4 Purpose of 2:14a 1 ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν• 24 and to praise those who do good. 24 1 4 Purpose of 2:14a, Series w/ 2:14b 1 60002015 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ 5 60002015 For this is the will of God, 5 60002015 1 4 Ground of 2:13a 1 ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν, 10 that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. 10 1 4 Explanation of 2:15a 1 60002016 ὡς ἐλεύθεροι 5 60002016 Live as people who are free, 5 60002016 1 4 Comparative of 2:13a 1 καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν 10 not using your freedom as a cover- up for evil, 10 1 4 Negative w/ 2:16c 1 ἀλλʼ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 5 but living as servants of God. 5 1 4 Comparative of 2:13a, Positive w/ 2:16b 1 0 0 1 60002017 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 0 60002017 Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. Honor the emperor. 0 60002017 1 60002018 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 0 60002018 Servants, be subject to your masters with all respect, 0 60002018 1 0 not only to the good and gentle 5 1 4 Explanation of 2:18a, Negative w/ 2:18b 1 0 but also to the unjust. 5 1 4 Positive w/ 2:18b 1 60002019 τοῦτο γὰρ χάρις 10 60002019 For this is a gracious thing, 10 60002019 1 4 Ground of 2:19a 1 εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ 15 when, mindful of God, 15 1 4 Temporal of 2:19c 1 ὑποφέρει τις λύπας 10 one endures sorrows 10 1 4 Explanation of 2:19a 1 πάσχων ἀδίκως. 15 while suffering unjustly. 15 1 4 Temporal of 2:19c 1 60002020 ποῖον γὰρ κλέος 20 60002020 For what credit is it 20 60002020 1 4 Ground of 2:19d 1 εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι 25 if, when you sin and are beaten for it, 25 1 4 Protasis of 2:20a 1 ὑπομενεῖτε; 25 you endure? 25 1 4 Protasis of 2:20a, Series w/ 2:20b 1 ἀλλʼ 20 But 20 1 εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 25 if when you do good and suffer for it 25 1 4 Protasis of 2:20g 1 ὑπομενεῖτε, 25 you endure, 25 1 4 Protasis of 2:20g, Series w/ 2:20e 1 τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 20 this is a gracious thing in the sight of God. 20 1 4 Apodosis w/ 2:20ef 1 0 0 1 60002021 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, 5 60002021 For to this you have been called, 5 60002021 1 4 Ground of 2:18a 1 ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν 10 because Christ also suffered for you, 10 1 4 Ground of 2:21a 1 ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν 15 leaving you an example, 15 1 4 Result of 2:21b 1 ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, 20 so that you might follow in his steps. 20 1 4 Purpose of 2:21c 1 60002022 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν 10 60002022 He committed no sin, 10 60002022 1 4 Explanation of 2:21b 1 οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, 10 neither was deceit found in his mouth. 10 1 4 Series w/ 2:22a 1 60002023 ὃς λοιδορούμενος 20 60002023 When he was reviled, 20 60002023 1 4 Temporal of 2:23b 1 οὐκ ἀντελοιδόρει, 15 he did not revile in return; 15 1 4 Negative w/ 2:23e 1 πάσχων 20 when he suffered, 20 1 4 Temporal of 2:23d 1 οὐκ ἠπείλει, 15 he did not threaten, 15 1 4 Negative w/ 2:23e 1 παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως• 10 but continued entrusting himself to him who judges justly. 10 1 4 Positive w/ 2:23bd 1 60002024 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, 10 60002024 He himself bore our sins in his body on the tree, 10 60002024 1 4 Explanation of 2:21b 1 ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, 15 that we might die to sin and live to righteousness. 15 1 4 Purpose of 2:24a 1 οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε . 10 By his wounds you have been healed. 10 1 4 Explanation of 2:21b 1 60002025 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, 20 60002025 For you were straying like sheep, 20 60002025 1 4 Temporal of 2:25b 1 ἀλλʼ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 15 but have now returned to the Shepherd and Overseer of your souls. 15 1 4 Ground of 2:24c 0.304023845007 2 8 5 16 5 6 1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 60 2 1 G659 V--AMPNPM- G3767 C--------- G3956 A-----ASF- G2549 N-----ASF- G2532 C--------- G3956 A-----ASM- G1388 N-----ASM- G2532 C--------- G5272 N-----APF- G2532 C--------- G5355 N-----APM- G2532 C--------- G3956 A-----APF- G2636 N-----APF- ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, 60 2 2 G5613 C--------- G738 A-----NPN- G1025 N-----NPN- G3588 RA----ASN- G3050 A-----ASN- G97 A-----ASN- G1051 N-----ASN- G1971 V-2AAD-P-- G2443 C--------- G1722 P--------- G846 RP----DSN- G837 V-2APS-P-- G1519 P--------- G4991 N-----ASF- εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος . 60 2 3 G1487 C--------- G1089 V-2AMI-P-- G3754 C--------- G5543 A-----NSM- G3588 RA----NSM- G2962 N-----NSM- πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον, 60 2 4 G4314 P--------- G3739 RR----ASM- G4334 V--PMPNPM- G3037 N-----ASM- G2198 V--PAPASM- G5259 P--------- G444 N-----GPM- G3303 C--------- G593 V--XPPASM- G3844 P--------- G1161 C--------- G2316 N-----DSM- G1588 A-----ASM- G1784 A-----ASM- καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 60 2 5 G2532 D--------- G846 RP----NPM- G5613 C--------- G3037 N-----NPM- G2198 V--PAPNPM- G3618 V-2PPI-P-- G3624 N-----NSM- G4152 A-----NSM- G1519 P--------- G2406 N-----ASN- G40 A-----ASN- G399 V--AAN---- G4152 A-----APF- G2378 N-----APF- G2144 A-----APF- G2316 N-----DSM- G1223 P--------- G2424 N-----GSM- G5547 N-----GSM- διότι περιέχει ἐν γραφῇ• ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ ὁ πιστεύων ἐπʼ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ . 60 2 6 G1360 C--------- G4023 V-3PAI-S-- G1722 P--------- G1124 N-----DSF- G2400 X--------- G5087 V-1PAI-S-- G1722 P--------- G4622 N-----DSF- G3037 N-----ASM- G204 A-----ASM- G1588 A-----ASM- G1784 A-----ASM- G2532 C--------- G3588 RA----NSM- G4100 V--PAPNSM- G1909 P--------- G846 RP----DSM- G3756 D--------- G3361 D--------- G2617 V-3APS-S-- ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 60 2 7 G4771 RP----DP-- G3767 C--------- G3588 RA----NSF- G5092 N-----NSF- G3588 RA----DPM- G4100 V--PAPDPM- G569 V--PAPDPM- G1161 C--------- G3037 N-----NSM- G3739 RR----ASM- G593 V-3AAI-P-- G3588 RA----NPM- G3618 V--PAPNPM- G3778 RD----NSM- G1096 V-3API-S-- G1519 P--------- G2776 N-----ASF- G1137 N-----GSF- καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου • οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 60 2 8 G2532 C--------- G3037 N-----NSM- G4348 N-----GSN- G2532 C--------- G4073 N-----NSF- G4625 N-----GSN- G3739 RR----NPM- G4350 V-3PAI-P-- G3588 RA----DSM- G3056 N-----DSM- G544 V--PAPNPM- G1519 P--------- G3739 RR----ASN- G2532 D--------- G5087 V-3API-P-- ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν , ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς• 60 2 9 G4771 RP----NP-- G1161 C--------- G1085 N-----NSN- G1588 A-----NSN- G934 A-----NSN- G2406 N-----NSN- G1484 N-----NSN- G40 A-----NSN- G2992 N-----NSM- G1519 P--------- G4047 N-----ASF- G3704 C--------- G3588 RA----APF- G703 N-----APF- G1804 V-2AAS-P-- G3588 RA----GSM- G1537 P--------- G4655 N-----GSN- G4771 RP----AP-- G2564 V--AAPGSM- G1519 P--------- G3588 RA----ASN- G2298 A-----ASN- G846 RP----GSM- G5457 N-----ASN- οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 60 2 10 G3739 RR----NPM- G4218 X--------- G3756 D--------- G2992 N-----NSM- G3568 D--------- G1161 C--------- G2992 N-----NSM- G2316 N-----GSM- G3588 RA----NPM- G3756 D--------- G1648+1 V--XPPNPM- G3568 D--------- G1161 C--------- G1648+1 V--APPNPM- Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς• 60 2 11 G27 A-----VPM- G3870 V-1PAI-S-- G5613 C--------- G3941 A-----APM- G2532 C--------- G3927 A-----APM- G568 V--PMN---- G3588 RA----GPF- G4559 A-----GPF- G1939 N-----GPF- G3748 RR----NPF- G4754 V-3PMI-P-- G2596 P--------- G3588 RA----GSF- G5590 N-----GSF- τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς . 60 2 12 G3588 RA----ASF- G391 N-----ASF- G4771 RP----GP-- G1722 P--------- G3588 RA----DPN- G1484 N-----DPN- G2192 V--PAPNPM- G2570 A-----ASF- G2443 C--------- G1722 P--------- G3739 RR----DSN- G2635 V-3PAI-P-- G4771 RP----GP-- G5613 C--------- G2555 N-----GPM- G1537 P--------- G3588 RA----GPN- G2570 A-----GPN- G2041 N-----GPN- G2029 V--PAPNPM- G1392 V-3AAS-P-- G3588 RA----ASM- G2316 N-----ASM- G1722 P--------- G2250 N-----DSF- G1984 N-----GSF- Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον, εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 60 2 13 G5293 V-2APD-P-- G3956 A-----DSF- G442 A-----DSF- G2937 N-----DSF- G1223 P--------- G3588 RA----ASM- G2962 N-----ASM- G1535 C--------- G935 N-----DSM- G5613 C--------- G5242 V--PAPDSM- εἴτε ἡγεμόσιν ὡς διʼ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν• 60 2 14 G1535 C--------- G2232 N-----DPM- G5613 C--------- G1223 P--------- G846 RP----GSM- G3992 V--PPPDPM- G1519 P--------- G1557 N-----ASF- G2555 N-----GPM- G1868 N-----ASM- G1161 C--------- G17 N-----GPM- ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν, 60 2 15 G3754 C--------- G3779 D--------- G1510 V-3PAI-S-- G3588 RA----NSN- G2307 N-----NSN- G3588 RA----GSM- G2316 N-----GSM- G15 V--PAPAPM- G5392 V--PAN---- G3588 RA----ASF- G3588 RA----GPM- G878 A-----GPM- G444 N-----GPM- G56 N-----ASF- ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλʼ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 60 2 16 G5613 C--------- G1658 A-----NPM- G2532 C--------- G3361 D--------- G5613 C--------- G1942 N-----ASN- G2192 V--PAPNPM- G3588 RA----GSF- G2549 N-----GSF- G3588 RA----ASF- G1657 N-----ASF- G235 C--------- G5613 C--------- G2316 N-----GSM- G1401 N-----NPM- πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 60 2 17 G3956 A-----APM- G5091 V-2AAD-P-- G3588 RA----ASF- G81 N-----ASF- G25 V-2PAD-P-- G3588 RA----ASM- G2316 N-----ASM- G5399 V-2PMD-P-- G3588 RA----ASM- G935 N-----ASM- G5091 V-2PAD-P-- Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 60 2 18 G3588 RA----VPM- G3610 N-----VPM- G5293 V--PPPNPM- G1722 P--------- G3956 A-----DSM- G5401 N-----DSM- G3588 RA----DPM- G1203 N-----DPM- G3756 D--------- G3441 A-----ASN- G3588 RA----DPM- G18 A-----DPM- G2532 C--------- G1933 A-----DPM- G235 C--------- G2532 D--------- G3588 RA----DPM- G4646 A-----DPM- τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως. 60 2 19 G3778 RD----NSN- G1063 C--------- G5485 N-----NSF- G1487 D--------- G1223 P--------- G4893 N-----ASF- G2316 N-----GSM- G5297 V-3PAI-S-- G5100 RI----NSM- G3077 N-----APF- G3958 V--PAPNSM- G95 D--------- ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλʼ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 60 2 20 G4169 RI----NSN- G1063 C--------- G2811 N-----NSN- G1487 D--------- G264 V--PAPNPM- G2532 C--------- G2852 V--PPPNPM- G5278 V-2FAI-P-- G235 C--------- G1487 C--------- G15 V--PAPNPM- G2532 C--------- G3958 V--PAPNPM- G5278 V-2FAI-P-- G3778 RD----NSN- G5485 N-----NSF- G3844 P--------- G2316 N-----DSM- εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, 60 2 21 G1519 P--------- G3778 RD----ASN- G1063 C--------- G2564 V-2API-P-- G3754 C--------- G2532 D--------- G5547 N-----NSM- G3958 V-3AAI-S-- G5228 P--------- G4771 RP----GP-- G4771 RP----DP-- G5277 V--PAPNSM- G5261 N-----ASM- G2443 C--------- G1872 V-2AAS-P-- G3588 RA----DPN- G2487 N-----DPN- G846 RP----GSM- ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, 60 2 22 G3739 RR----NSM- G266 N-----ASF- G3756 D--------- G4160 V-3AAI-S-- G3761 C--------- G2147 V-3API-S-- G1388 N-----NSM- G1722 P--------- G3588 RA----DSN- G4750 N-----DSN- G846 RP----GSM- ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως• 60 2 23 G3739 RR----NSM- G3058 V--PPPNSM- G3756 D--------- G486 V-3IAI-S-- G3958 V--PAPNSM- G3756 D--------- G546 V-3IAI-S-- G3860 V-3IAI-S-- G1161 C--------- G3588 RA----DSM- G2919 V--PAPDSM- G1346 D--------- ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε . 60 2 24 G3739 RR----NSM- G3588 RA----APF- G266 N-----APF- G1473 RP----GP-- G846 RP----NSM- G399 V-3AAI-S-- G1722 P--------- G3588 RA----DSN- G4983 N-----DSN- G846 RP----GSM- G1909 P--------- G3588 RA----ASN- G3586 N-----ASN- G2443 C--------- G3588 RA----DPF- G266 N-----DPF- G581 V--AMPNPM- G3588 RA----DSF- G1343 N-----DSF- G2198 V-1AAS-P-- G3739 RR----GSM- G3588 RA----DSM- G3468 N-----DSM- G2390 V-2API-P-- ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλʼ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 60 2 25 G1510 V-2IAI-P-- G1063 C--------- G5613 C--------- G4263 N-----NPN- G4105 V--PPPNPM- G235 C--------- G1994 V-2API-P-- G3568 D--------- G1909 P--------- G3588 RA----ASM- G4166 N-----ASM- G2532 C--------- G1985 N-----ASM- G3588 RA----GPF- G5590 N-----GPF- G4771 RP----GP-- phrasing
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.