Author
JD Hettema
User since 2012
JD's published pages
Phrase.
James 2:1-13
Phrase.
1 Peter 1:1-14
Phrase.
Philippians 2:1-11
Phrase.
Ephesians 2:1-10
Phrase.
Romans 7:24-8:11
Phrase.
1 Corinthians 15:12-19
Phrase.
1 Peter 2:1-25
Phrase.
1 Peter 1:1-25
Diagram.
Ephesians 2:1-7
Diagram.
Matthew 6:25-34
Arc.
Romans 9:6-13
Diagram.
Romans 11:25-36
Diagram.
Romans 11:11-16
Rom 11:7 OT Reference Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μ
Rom 11:7-10
Diagram.
Romans 11:7-10
Rom 11:3 OT Reference: Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τ
Rom 11:1-6
Diagram.
Romans 11:1-6
Diagram.
Romans 10:14-21
Rom 10:5 - The attributive  δικαιοσύνην  is clearly not acting like a DO and is probably an accusative of
Rom 10:5-13
Diagram.
Romans 10:5-13
Diagram.
Romans 10:1-4
Rom 9:29 OT Reference: Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σό
Rom 9:27-33
Diagram.
Romans 9:27-33
Rom 9:19 τί -  Adverbial Interrogative: "why?" (Wall p 346)   Rom 9:20 ὦ ἄνθρωπε One of only 8 instances of ὦ +
Rom 9:19-26
Diagram.
Romans 9:19-26
Rom 9:14 Τί οὖν ἐροῦμεν; Deliberative Future - Asks a question that implies some doubt abou
Rom 9:14-18
Diagram.
Romans 9:14-18
Overview: "As in the case of Moses (Exod.
Rom 9:6-13
Diagram.
Romans 9:6-13
Schreiner (BECNT Romans p 478) - Rom 9:1-5 is divided into 3 sections: Rom 9:1-2 Paul is in anguish over his brethren.
Rom 9:1-5
Diagram.
Romans 9:1-5
Diagram.
Luke 8:56
Arc.
Ephesians 1:15-23
Arc.
Ephesians 1:3-14
Arc.
Ephesians 1:3-14
Arc.
Romans 1:8-17
Arc.
1 Thessalonians 1:1-10
view all (38 total)
Jam 2:1–26
James 2:1-26
Diagram.
Published January 6th, 2015
Author
Share / Groups / About Author
Special note
Diagram
notes
Special note
This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
notes 1452680591650 Special note This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
Diagram
2014-12-18 16:02:51
2015-01-07 16:29:40
scripturetext
components
NT
James 2:1-26
na28
vsnum
James 2:1
subjectverb
solid
drop
equal
revrocket
line
pred
ἔχετε
μὴ
directobject
πίστιν
τὴν
prepphrase
pstack
cword
κυρίου
τοῦ
ἡμῶν
δόξης
τῆς
equals
table
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
ἐν
προσωπολημψίαις
Ἀδελφοί
μου
James 2:2
text
γὰρ
rocketship
διεκρίθητε
οὐ
καὶ
ἐγένεσθε
vertical
ἐν
ἑαυτοῖς
κριταὶ
διαλογισμῶν
πονηρῶν
καὶ
shelf
ἀνὴρ
χρυσοδακτύλιος
εἰσέλθῃ
εἰς
συναγωγὴν
ὑμῶν
ἐν
ἐσθῆτι
λαμπρᾷ
πτωχὸς
εἰσέλθῃ
καὶ
ἐν
ἐσθῆτι
ῥυπαρᾷ
δὲ
εἴπητε
σὺ
κάθου
ὧδε
καλῶς
εἴπητε
πτωχῷ
τῷ
σὺ
ἐκεῖ
στῆθι
κάθου
ὑπὸ
ὑποπόδιόν
τὸ
μου
καὶ
ἐπιβλέψητε
ἐπὶ
τὸν
participle
φοροῦντα
ἐσθῆτα
τὴν
τὴν
λαμπρὰν
καὶ
δὲ
ἐὰν
James 2:5
Ἀκούσατε
ἀδελφοί
ἀγαπητοί
μου
θεὸς
ἐξελέξατο
οὐχ
πτωχοὺς
τοὺς
κόσμῳ
τῷ
predicate
πλουσίους
κληρονόμους
ἐν
πίστει
τῆς
βασιλείας
καὶ
ἐπηγγείλατο
τοῖς
ἀγαπῶσιν
αὐτόν
ἧς
smartline
dashed
free
ttext
James 2:6
δὲ
ὑμεῖς
ἠτιμάσατε
πτωχόν
τὸν
πλούσιοι
οἱ
καταδυναστεύουσιν
οὐχ
ὑμῶν
αὐτοὶ
ἕλκουσιν
ὑμᾶς
εἰς
κριτήρια
καὶ
James 2:7
αὐτοὶ
βλασφημοῦσιν
οὐκ
ὄνομα
τὸ
καλὸν
ἐπικληθὲν
ἐφʼ
ὑμᾶς
τὸ
James 2:8
ποιεῖτε
καλῶς
ἐργάζεσθε
τελεῖτε
νόμον
βασιλικὸν
κατὰ
γραφήν
τὴν
ἀγαπήσεις
πλησίον
τὸν
σου
σεαυτόν
ὡς
Εἰ
ἁμαρτίαν
ἐλεγχόμενοι
ὑπὸ
νόμου
τοῦ
παραβάται
ὡς
προσωπολημπτεῖτε
εἰ
δὲ
James 2:9
James 2:10
γὰρ
γέγονεν
ἔνοχος
πάντων
ὅστις
τηρήσῃ
πταίσῃ
νόμον
τὸν
ὅλον
ἐν
ἑνί
δὲ
James 2:11
γὰρ
εἶπεν
καί
εἰπών
μοιχεύσῃς
μὴ
φονεύσῃς
μὴ
δὲ
γέγονας
παραβάτης
νόμου
μοιχεύεις
οὐ
φονεύεις
δέ
εἰ
λαλεῖτε
Οὕτως
ποιεῖτε
οὕτως
καὶ
infinitive
κρίνεσθαι
διὰ
νόμου
ἐλευθερίας
μέλλοντες
ὡς
James 2:12
James 2:13
γὰρ
κρίσις
ἀνέλεος
τῷ
ποιήσαντι
μὴ
ἔλεος
ἔλεος
κατακαυχᾶται
κρίσεως
James 2:14
ὄφελος
τὸ
Τί
τις
λέγῃ
ἔργα
ἔχειν
πίστιν
ἔχῃ
μὴ
δὲ
ἐὰν
ἀδελφοί
μου
πίστις
δύναται
μὴ
σῶσαι
αὐτόν
James 2:15
ὄφελος
τὸ
τί
dblrocketship
ἀδελφὸς
ἀδελφὴ
ὑπάρχωσιν
γυμνοὶ
λειπόμενοι
τροφῆς
τῆς
ἐφημέρου
καὶ
δῶτε
μὴ
αὐτοῖς
ἐπιτήδεια
τὰ
σώματος
τοῦ
τις
εἴπῃ
αὐτοῖς
ἐξ
ὑμῶν
ὑπάγετε
ἐν
εἰρήνῃ
θερμαίνεσθε
χορτάζεσθε
καὶ
δέ
δὲ
ἐὰν
James 2:17
James 2:16
πίστις
ἐστιν
καὶ
νεκρά
ἔχῃ
μὴ
ἔργα
ἐὰν
καθʼ
ἑαυτήν
James 2:18
Ἀλλʼ
τις
ἐρεῖ
σὺ
ἔχεις
πίστιν
κἀγὼ
ἔχω
ἔργα
δεῖξόν
μοι
πίστιν
τὴν
σου
χωρὶς
ἔργων
τῶν
κἀγώ
δείξω
σοι
ἐκ
τῶν
ἔργων
μου
πίστιν
τὴν
James 2:19
σὺ
πιστεύεις
θεός
ἐστιν
εἷς
ὅτι
ποιεῖς
καλῶς
δαιμόνια
τὰ
πιστεύουσιν
καὶ
φρίσσουσιν
καὶ
James 2:20
δὲ
Θέλεις
γνῶναι
πίστις
ἐστιν
χωρὶς
ἔργων
τῶν
ἀργή
ὅτι
ἄνθρωπε
κενέ
James 2:21
πατὴρ
ἐδικαιώθη
οὐκ
ἀνενέγκας
Ἰσαὰκ
υἱὸν
τὸν
αὐτοῦ
ἐπὶ
θυσιαστήριον
τὸ
ἡμῶν
ἐξ
ἔργων
Ἀβραὰμ
James 2:22
βλέπεις
πίστις
συνήργει
ἔργοις
τοῖς
αὐτοῦ
πίστις
ἐτελειώθη
ἐκ
ἔργων
τῶν
καὶ
ὅτι
James 2:23
καὶ
γραφὴ
ἐπληρώθη
λέγουσα
Ἀβραὰμ
ἐπίστευσεν
θεῷ
τῷ
ἐλογίσθη
αὐτῷ
εἰς
δικαιοσύνην
ἐκλήθη
φίλος
θεοῦ
καὶ
καὶ
δὲ
James 2:24
ὁρᾶτε
ἄνθρωπος
δικαιοῦται
οὐκ
ἐξ
ἔργων
ἐκ
πίστεως
μόνον
καὶ
ὅτι
James 2:25
δὲ
Ῥαὰβ
ἐδικαιώθη
ὁμοίως
καὶ
οὐκ
ἐξ
ἔργων
ὑποδεξαμένη
ἐκβαλοῦσα
ἀγγέλους
τοὺς
ὁδῷ
ἑτέρᾳ
καὶ
πόρνη
James 2:26
γὰρ
πίστις
ἐστιν
οὕτως
καὶ
νεκρά
χωρὶς
ἔργων
σῶμα
τὸ
ἐστιν
νεκρόν
χωρὶς
πνεύματος
ὥσπερ
James 2:3
James 2:4
οὕτως
μέντοι
diagram
11418918571657 1418918571652 Diagram 2014-12-18 16:02:51 2015-01-07 16:29:40 scripturetext components NT 59 2 1 2 26 James 2:1-26 na28 1418918583141 vsnum James 2:1 59002001 23 16 1418918654823 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἔχετε 0 μὴ 0 20 20 79 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418918807435 1418918891377 184 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418918807435 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πίστιν τὴν 2 20 66 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418918816808 1418918816808 prepphrase 21.5 2 2 41 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 κυρίου τοῦ 2 41 65 41 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 32 1418918822641 1418918830795 21.5 2 2 2 2 41 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418918822641 prepphrase 19.5 2 2 37 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 1418918864395 ἡμῶν 2 37 54 37 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19.5 2 2 2 2 37 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418918864395 prepphrase 21.5 2 2 41 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 δόξης τῆς 2 41 55 41 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 21.5 2 2 2 2 41 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 357 194 377 159 1418918830795 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1420505465557 1420505465557 table Ἰησοῦ Χριστοῦ 2 2 106 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 0 429 159 410 150 347 120 319 102 1418918891377 prepphrase 22.5 2 2 43 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν προσωπολημψίαις 2 43 153 43 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 22.5 2 2 2 2 43 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 177.5 120 137 102 1418918680187 table Ἀδελφοί 0 2 2 65 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 32 1418918688253 69 1418918688253 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 μου 2 50 43 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 78 72 80 72 1418919208768 vsnum James 2:2 59002002 596 11 1418919217584 text γὰρ 627 37 1418920144672 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 20 20 74 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418920202972 1418919226558 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418920202972 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 99 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 99 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 διεκρίθητε οὐ καὶ 62 2 172 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1418920156148 ἐγένεσθε 62 99 126 99 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418920241862 62 2 vertical 62 99 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418920156148 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν ἑαυτοῖς 2 50 84 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 901 23 1418920241862 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 κριταὶ 2 20 50 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1420506933220 1420506933220 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 διαλογισμῶν πονηρῶν 2 50 99 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 903 120 895 102 καὶ 771 23 1418919226558 prepphrase 141.5 2 2 281 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 281 70 281 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 34 0 1418919239040 141.5 2 2 2 2 281 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418919239040 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1420505734652 65 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1420505734652 rocketship 2 48 12 48 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 48 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 48 62 229 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 229 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 102 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919469538 62 229 102 229 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919906167 62 2 vertical 62 229 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418919469538 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 97 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 97 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919243266 62 97 82 97 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919493351 62 2 vertical 62 97 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418919243266 subjectverb ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος 143 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 32 1418919418025 1 εἰσέλθῃ 143 20 200 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418919265804 143 2 143 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418919265804 prepphrase 22 2 2 42 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 εἰς συναγωγὴν 2 42 113 42 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 32 1418919269701 22 2 2 2 2 42 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418919269701 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ὑμῶν 2 50 53 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1132 260 1061 220 1418919418025 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ 2 50 79 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 891 220 899 202 1418919493351 subjectverb πτωχὸς 59 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 32 1418919522917 1 εἰσέλθῃ καὶ 59 20 116 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 59 2 59 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418919522917 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν ἐσθῆτι ῥυπαρᾷ 2 50 79 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 891 315 899 297 δὲ 819 220 1418919906167 rocketship 2 72 12 72 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 72 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 72 62 190 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 190 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919612115 102 62 190 102 190 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919793108 62 2 vertical 62 190 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418919793108 rocketship 2 36 12 36 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 36 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 36 62 74 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 74 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919803548 62 74 82 74 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418919935046 62 2 vertical 62 74 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418919803548 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 εἴπητε 20 20 70 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418919819037 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418919819037 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418919827051 1418919827051 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418919836947 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418919836947 subjectverb σὺ 27 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 κάθου ὧδε καλῶς 27 20 106 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 27 2 27 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1124 517 1095 535 1067 553 999 553 1418919935046 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 εἴπητε 20 20 70 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418919940592 1418919951988 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418919940592 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 πτωχῷ τῷ 2 50 64 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1027 643 1418919951988 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418919957220 1418919957220 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418919979939 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418919979939 subjectverb σὺ 27 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐκεῖ 27 20 93 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418919984286 1418920018356 27 2 27 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418919984286 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 στῆθι 62 2 106 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 κάθου 62 82 109 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) ἢ 1215 567 1418920018356 prepphrase 41 2 2 80 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ὑπὸ ὑποπόδιόν τὸ 2 80 113 80 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 32 1418920028102 41 2 2 2 2 80 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418920028102 prepphrase 19 2 2 36 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 μου 2 36 43 36 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19 2 2 2 2 36 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1238 685 1160 607 1124 589 1095 607 1067 625 999 625 καὶ 919 571 1418919612115 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐπιβλέψητε 20 20 104 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418919723473 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418919723473 prepphrase 19.5 2 2 37 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐπὶ τὸν 2 37 66 37 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 20 1418919730994 19.5 2 2 2 2 37 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418919730994 participle 2 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 φοροῦντα 2 38 72 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 1418919743913 2 2 vertical 2 2 38 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1418919743913 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἐσθῆτα τὴν 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1418919766465 1418919766465 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1418919770922 1418919770922 table τὴν λαμπρὰν 2 2 68 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 0 1184 488 1165 479 1111 470 1041 452 987 417 919 399 καὶ 819 417 δὲ 719 260 656 306 ἐὰν 615.5 63 699 45 1418927680434 vsnum James 2:5 59002005 39 226 1418927690437 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 Ἀκούσατε 20 20 92 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 169 316 1418927699702 table ἀδελφοί 0 ἀγαπητοί 40 2 2 103 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 32 1418927704156 111 1418927704156 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 μου 2 50 43 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 108 285 104 285 1418927751402 subjectverb θεὸς ὁ 38 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐξελέξατο οὐχ 38 20 110 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418927814057 38 2 38 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418927814057 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πτωχοὺς τοὺς 2 20 85 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418927844196 1418927853035 1418927844196 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 κόσμῳ τῷ 2 50 62 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 281 401 1418927853035 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 20 20 74 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1418927912760 1418927912760 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 πλουσίους 62 2 172 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1418927866784 κληρονόμους 62 82 153 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1418927928324 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418927866784 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν πίστει 2 50 77 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 515 361 1418927928324 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 τῆς βασιλείας 2 50 108 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 496 441 καὶ 385 361 313 383 248 383 140 383 1418927958990 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐπηγγείλατο 20 20 109 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418927973134 1418928184333 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418927973134 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 τοῖς 2 50 44 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 20 1418928242631 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418928242631 participle 2 2 2 54 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 ἀγαπῶσιν 2 54 74 54 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 1418928248453 2 2 vertical 2 2 54 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1418928248453 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 αὐτόν 2 20 48 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 697 633 625 599 593 551 1418928184333 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἧς 2 20 27 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 633 533 526 533 1418928206468 smartline 2 12.6667 2 2 2 rgba(44,44,48,.3) dashed 0 0 0 2 2 81 2 2 rgba(44,44,48,.3) dashed 0 0 0 81 2 81 74.6667 2 rgba(44,44,48,.3) dashed 0 0 0 2 20.6667 free 2 81 82.6667 free 1418927928324 line ttext 1 1 -629 73 1418928184333 line ttext 1 0 25 2 565 458 1418928388760 vsnum James 2:6 59002006 44 477 1418928393899 text δὲ 72 509 1418928400465 subjectverb ὑμεῖς 44 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἠτιμάσατε 44 20 119 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418928415124 44 2 44 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418928415124 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πτωχόν τὸν 2 20 60 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 202 550 85 550 1418928642699 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418928522040 62 82 82 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418928655179 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418928522040 subjectverb πλούσιοι οἱ 66 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 καταδυναστεύουσιν οὐχ 66 20 197 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418928619825 66 2 66 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418928619825 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ὑμῶν 2 20 45 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 346 606 151 606 1418928655179 subjectverb αὐτοὶ 45 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἕλκουσιν 45 20 110 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418928675019 1418928680012 45 2 45 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418928675019 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ὑμᾶς 2 20 42 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 259 686 1418928680012 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 εἰς κριτήρια 2 50 95 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 219 704 151 686 καὶ 71 624 1418928779912 vsnum James 2:7 59002007 45 749 1418928795423 subjectverb αὐτοὶ 45 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 βλασφημοῦσιν οὐκ 45 20 148 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418928812612 45 2 45 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418928812612 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ὄνομα τὸ καλὸν 2 20 70 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1418928900692 1418928900692 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1418928899026 1418928899026 table 2 2 56 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 34 0 1418929061268 1418929061268 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418929068754 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418929068754 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐπικληθὲν 20 20 93 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418929080668 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418929080668 prepphrase 20 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐφʼ ὑμᾶς 2 38 76 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20 2 2 2 2 38 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 433 782 376 764 τὸ 347 782 319 818 300 809 232 800 86 800 1418929152912 vsnum James 2:8 59002008 592 775 1418929293596 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 20 20 74 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418929319467 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418929319467 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 161 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 161 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 ποιεῖτε καλῶς 62 2 172 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1418929161874 ἐργάζεσθε 0 62 161 134 161 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 58 1418929448871 1418929473987 1418929490595 1418929516994 185 62 2 vertical 62 161 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418929161874 prepphrase 34.5 2 2 67 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 67 70 67 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 34 0 1418929169939 34.5 2 2 2 2 67 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418929169939 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418929180023 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418929180023 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 τελεῖτε 20 20 76 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418929186037 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418929186037 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 νόμον βασιλικὸν 2 20 107 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418929217082 1418929230150 1418929217082 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 κατὰ γραφήν τὴν 2 50 105 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 998 830 1418929230150 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1418929237241 1418929237241 table 2 2 56 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 34 0 1418929251895 1418929251895 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418929255165 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418929255165 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἀγαπήσεις 20 20 95 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418929260701 1418929276833 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418929260701 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πλησίον τὸν 2 20 65 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418929267238 1418929267238 prepphrase 21 2 2 40 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 σου 2 40 42 40 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 21 2 2 2 2 40 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1235 794 1207 776 1418929276833 prepphrase 37.5 2 2 73 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 σεαυτόν 2 73 70 73 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 37.5 2 2 2 2 73 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y ὡς 1155 794 1114 776 1085 794 1057 830 1038 821 933 812 859 812 830 830 Εἰ 788 801 1418929448871 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἁμαρτίαν 2 20 70 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 850 942 1418929473987 participle 2 2 2 54 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 ἐλεγχόμενοι 2 54 88 54 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 32 1418929481429 2 2 vertical 2 2 54 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1418929481429 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ὑπὸ νόμου τοῦ 2 50 86 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 881 1012 835 960 1418929490595 prepphrase 51.5 2 2 101 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 παραβάται 2 101 88 101 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 51.5 2 2 2 2 101 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y ὡς 764 960 1418929516994 prepphrase 86.5 2 2 171 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 171 22 171 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 1418929588923 86.5 2 2 2 2 171 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418929588923 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 προσωπολημπτεῖτε 20 20 151 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 705 1111 εἰ 685.5 960 δὲ 667 801 595 823 1418929437776 vsnum James 2:9 59002009 601 935 1418952449088 vsnum James 2:10 59002010 39 967 1418952460822 text γὰρ 66 999 1418956130260 subjectverb 36 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 34 0 1420553384686 1 γέγονεν 36 20 114 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418956134005 1418956143066 36 2 36 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418956134005 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 ἔνοχος 20 20 71 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 207 1038 1418956143066 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 πάντων 2 50 68 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 175 1056 1420553384686 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418952492471 11 2 11 86 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 86 2 95 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 95 11 86 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 86 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418952492471 subjectverb ὅστις 44 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 44 20 98 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418952531955 44 2 44 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418952531955 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 τηρήσῃ 62 2 118 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418952499990 πταίσῃ 62 82 116 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1418952550651 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418952499990 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 νόμον τὸν ὅλον 2 20 68 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 362 905 1418952550651 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν ἑνί 2 50 56 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 320 1003 δὲ 246 923 150 945 121 963 113 1038 1418956222933 vsnum James 2:11 59002011 50 1277 1418956227711 text γὰρ 76 1304 1418956269978 subjectverb ὁ 27 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 20 1418956275483 1 εἶπεν καί 27 20 69 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418956320762 27 2 27 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418956275483 participle 2 2 2 73 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 εἰπών 2 73 48 73 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 1418956289527 2 2 vertical 2 2 73 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1418956289527 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418956295587 1418956295587 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418956304028 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418956304028 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 μοιχεύσῃς μὴ 20 20 93 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 219 1376 190 1394 162 1412 116 1359 1418956320762 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418956323861 1418956323861 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418956330207 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418956330207 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 φονεύσῃς μὴ 20 20 89 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 230 1305 201 1323 173 1341 106 1341 1418956348966 text δὲ 378 1307 1418956462154 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 γέγονας 20 20 99 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418956466683 1418956426348 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418956466683 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 παραβάτης 20 20 100 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418956471376 1418956471376 prepphrase 20.5 2 2 39 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 νόμου 2 39 57 39 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20.5 2 2 2 2 39 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 549.5 1358 486 1340 1418956426348 prepphrase 64 2 2 126 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 126 22 126 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 1418956408983 64 2 2 2 2 126 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418956408983 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418956399891 62 82 82 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418956417202 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418956399891 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 μοιχεύεις οὐ 20 20 87 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 516 1424 1418956417202 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 φονεύεις 20 20 83 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 516 1504 δέ 436 1442 εἰ 416 1358 407 1340 1418956656859 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 20 20 74 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418956635778 1418956664411 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418956635778 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 λαλεῖτε Οὕτως 62 2 119 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 ποιεῖτε οὕτως 62 82 115 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) καὶ 749 1317 1418956664411 prepphrase 63 2 2 124 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 124 27 124 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 1418956883566 63 2 2 2 2 124 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418956883566 infinitive 2 20 11 20 2 rgba(44,44,48,1) solid pred 9 0 0 κρίνεσθαι 0 12 20 81 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 44 0 42 1418956827598 1418956866669 166 2 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 11 11 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418956827598 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 διὰ νόμου 2 50 82 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 32 1418956830410 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418956830410 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐλευθερίας 2 50 85 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 862 1527 822 1479 1418956866669 participle 2 2 2 98 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 μέλλοντες 2 98 75 98 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 2 2 vertical 2 2 98 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 772 1479 697 1461 ὡς 672 1357 677 1339 1418956917878 vsnum James 2:12 59002012 654 1279 1418956933297 vsnum James 2:13 59002013 40 1504 1418956938107 text γὰρ 59 1530 1418956945585 subjectverb κρίσις ἡ 49 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 49 20 103 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418956975297 1418956983338 49 2 49 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418956975297 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 ἀνέλεος 20 20 78 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 157 1564 1418956983338 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 τῷ 2 50 37 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 20 1418956992113 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418956992113 participle 2 2 2 54 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 ποιήσαντι μὴ 2 54 74 54 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 1418957003329 2 2 vertical 2 2 54 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1418957003329 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἔλεος 2 20 45 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 222 1664 150 1630 125 1582 74 1564 1418957034483 subjectverb ἔλεος 45 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 κατακαυχᾶται 45 20 144 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418957039620 45 2 45 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418957039620 prepphrase 20 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 κρίσεως 2 38 69 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20 2 2 2 2 38 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 396 1681 288 1663 1418958136314 vsnum James 2:14 59002014 500 1559 1418958158917 subjectverb ὄφελος τὸ 56 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 56 20 110 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418958169751 1418958264082 56 2 56 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418958169751 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 Τί 20 20 45 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 646 1629 1418958264082 prepphrase 47 2 2 92 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 92 70 92 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 34 0 1418958310141 47 2 2 2 2 92 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418958310141 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418958317685 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418958317685 subjectverb τις 29 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 29 20 83 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418958372614 29 2 29 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418958372614 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 λέγῃ 62 2 102 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418958341113 ἔργα 62 82 101 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418958389009 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418958341113 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418958345944 1418958345944 shelf 11 2 36 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418958351243 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418958351243 infinitive 2 20 11 20 2 rgba(44,44,48,1) solid pred 9 0 0 ἔχειν 12 20 53 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 44 0 0 1418958359319 2 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 11 11 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418958359319 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πίστιν 2 20 51 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 958 1607 907 1607 873 1625 845 1643 1418958389009 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἔχῃ μὴ 2 20 34 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 844 1723 δὲ 745 1661 664 1683 635 1701 ἐὰν 593 1647 556 1629 1418958184700 table ἀδελφοί -1 2 2 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 32 1418958188712 69 1418958188712 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 μου 2 50 43 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 504 1599 507 1599 1418958419072 subjectverb ἡ πίστις 64 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 δύναται μὴ 64 20 122 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418958428935 64 2 64 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418958428935 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418958431338 1418958431338 shelf 11 2 36 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418958436597 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418958436597 infinitive 2 20 11 20 2 rgba(44,44,48,1) solid pred 9 0 0 σῶσαι 12 20 60 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 44 0 0 1418958443793 2 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 11 11 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418958443793 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 αὐτόν 2 20 48 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1148 1687 1090 1687 1056 1705 1028 1723 908 1723 1418958486420 vsnum James 2:15 59002015 44 1885 1418959494430 subjectverb ὄφελος τὸ 56 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 56 20 110 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418959500370 1418958521732 56 2 56 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418959500370 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 τί 20 20 45 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 179 1934 1418958521732 prepphrase 41.5 2 2 81 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 81 70 81 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 34 0 1418958527858 41.5 2 2 2 2 81 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418958527858 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418959078875 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418959078875 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 230 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 230 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 102 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418958541797 62 230 82 230 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418959400078 62 125 82 125 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418959074897 62 2 vertical 62 230 vertical 62 125 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418958541797 dblrocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 174 42 184 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred pred equal 10 0 0 1418958565248 174 42 124 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 174 42 124 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 124 2 124 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid 1 1 0 0 0 ἀδελφὸς 62 2 124 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 60 0 0 124 ἀδελφὴ 62 82 124 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 60 0 0 119 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418958565248 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ὑπάρχωσιν 20 20 98 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418958997529 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418958997529 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 102 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1420512958655 62 82 102 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1420512975501 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1420512958655 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 γυμνοὶ 20 20 72 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 662 1897 1420512975501 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 λειπόμενοι 20 20 98 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418958941835 1418958941835 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 τροφῆς τῆς ἐφημέρου 2 50 99 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 718 1995 662 1977 καὶ 580 1915 484 1937 ἢ 302 1915 1418959400078 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 δῶτε μὴ 20 20 79 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418959430007 1418959437768 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418959430007 prepphrase 30.5 2 2 59 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 αὐτοῖς 2 59 59 59 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 30.5 2 2 2 2 59 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 314 2183 1418959437768 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἐπιτήδεια τὰ 2 20 71 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1418959452304 1418959452304 prepphrase 20 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 σώματος τοῦ 2 38 75 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20 2 2 2 2 38 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 394 2183 359 2165 282 2165 1418959074897 subjectverb τις 9 38 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 32 1418959141831 1 2 εἴπῃ 0 38 20 75 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418959097363 1418959180840 105 38 2 38 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418959097363 prepphrase 19 2 2 36 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 αὐτοῖς 2 36 59 36 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19 2 2 2 2 36 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 355 2078 1418959141831 prepphrase 26.5 2 2 51 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐξ ὑμῶν 2 51 72 51 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26.5 2 2 2 2 51 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 273 2078 1418959180840 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1418959183719 1418959183719 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418959212250 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418959212250 rocketship 2 28 12 28 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 28 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 28 62 143 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 143 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418959188173 62 143 102 143 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1418959228736 62 2 vertical 62 143 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1418959188173 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ὑπάγετε 20 20 81 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418959192267 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418959192267 prepphrase 21 2 2 40 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐν εἰρήνῃ 2 40 79 40 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 21 2 2 2 2 40 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 566 2016 522 1998 1418959228736 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 θερμαίνεσθε 62 2 147 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 χορτάζεσθε 62 82 142 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) καὶ 542 2117 442 2016 413 2042 385 2060 282 2060 δέ δὲ 202 1955 173 1995 ἐὰν 131 1952 89 1934 1418959753859 vsnum James 2:17 59002017 785 1892 1418959761420 vsnum James 2:16 59002016 293 2031 1418959783562 subjectverb πίστις ἡ 52 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 32 1418960017943 1 ἐστιν 0 καὶ 0 52 20 124 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1418959799557 1420512454960 214 52 2 52 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418959799557 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 νεκρά 20 20 66 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1016 1938 1420512454960 prepphrase 56.5 2 2 111 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 111 70 111 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 34 0 1418959949889 56.5 2 2 2 2 111 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1418959949889 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1418959948005 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1418959948005 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἔχῃ μὴ 20 20 52 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1418959957313 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1418959957313 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἔργα 2 20 41 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1036 2011 986 2011 957 2029 ἐὰν 915 1956 1418960017943 prepphrase 36.5 2 2 71 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 καθʼ ἑαυτήν 2 71 95 71 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 36.5 2 2 2 2 71 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 803.5 1956 822 1938 1419003173192 vsnum James 2:18 59002018 34 2274 1419003177310 text Ἀλλʼ 58 2304 1419003183050 subjectverb τις 29 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐρεῖ 29 20 62 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419003188399 29 2 29 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003188399 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419003192971 1419003192971 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419003226035 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419003226035 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419003213976 62 82 82 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419003245694 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1419003213976 subjectverb σὺ 27 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἔχεις 27 20 67 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419003219677 27 2 27 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003219677 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πίστιν 2 20 51 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 336 2289 271 2289 1419003245694 subjectverb κἀγὼ 46 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἔχω 46 20 80 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419003259219 46 2 46 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003259219 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἔργα 2 20 41 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 349 2369 271 2369 191 2307 162 2347 134 2365 74 2365 1419003549284 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 119 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 119 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419003468193 62 119 82 119 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419003560614 62 2 vertical 62 119 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1419003468193 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 δεῖξόν 20 20 68 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419003483157 1419003490629 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003483157 prepphrase 19 2 2 36 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 μοι 2 36 40 36 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19 2 2 2 2 36 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 596 2324 1419003490629 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πίστιν τὴν 2 20 66 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 32 1419003499794 1419003499794 prepphrase 18.5 2 2 35 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 1419003517206 σου 2 35 42 35 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 18.5 2 2 2 2 35 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1419003517206 prepphrase 20 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 χωρὶς ἔργων τῶν 2 38 99 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20 2 2 2 2 38 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 642 2357 660 2324 629 2306 563 2306 1419003560614 subjectverb κἀγώ 46 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 δείξω 46 20 90 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419003571670 1419003616807 46 2 46 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003571670 prepphrase 19 2 2 36 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 1419003588675 σοι 2 36 39 36 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19 2 2 2 2 36 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1419003588675 prepphrase 20.5 2 2 39 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐκ τῶν ἔργων 2 39 108 39 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 32 1419003633103 20.5 2 2 2 2 39 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1419003633103 prepphrase 19 2 2 36 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 μου 2 36 43 36 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19 2 2 2 2 36 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 672 2512 599 2475 618 2441 1419003616807 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 πίστιν τὴν 2 20 51 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 651 2423 563 2423 483 2324 1419003651198 vsnum James 2:19 59002019 39 2509 1419003665124 subjectverb σὺ 27 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 πιστεύεις 27 20 94 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419003672245 27 2 27 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003672245 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419003676630 1419003676630 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419003700082 11 2 11 43 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 43 2 52 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 52 11 43 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 43 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419003700082 subjectverb θεός ὁ 38 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐστιν 38 20 99 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419003721652 38 2 38 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003721652 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 εἷς 20 20 46 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 304 2503 225 2503 ὅτι 196 2521 168 2553 76 2553 1419003810562 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ποιεῖς καλῶς 20 20 70 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 82 2605 1419003853648 subjectverb δαιμόνια τὰ 66 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 66 20 120 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419003868279 66 2 66 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419003868279 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 πιστεύουσιν καὶ 62 2 148 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 φρίσσουσιν 62 82 142 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) καὶ 154 2636 36 2658 1419003967916 vsnum James 2:20 59002020 369 2568 1419003977765 text δὲ 418 2591 1419004055798 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 Θέλεις 20 20 106 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 34 0 1419004069088 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004069088 shelf 11 2 36 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419004067476 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419004067476 infinitive 2 20 11 20 2 rgba(44,44,48,1) solid pred 9 0 0 γνῶναι 12 20 66 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 44 0 0 1419004399932 2 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 11 11 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004399932 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419004413408 1419004413408 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419004434011 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419004434011 subjectverb πίστις ἡ 50 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐστιν 50 20 111 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419004442258 1419004484620 50 2 50 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004442258 prepphrase 34.5 2 2 67 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 χωρὶς ἔργων τῶν 2 67 99 67 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 34.5 2 2 2 2 67 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 758.5 2605 1419004484620 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 ἀργή 20 20 61 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 799 2587 708 2587 ὅτι 679 2605 651 2623 587 2623 553 2641 475 2659 1419004089216 table ἄνθρωπε κενέ 2 2 66 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 0 428 2641 1419004096998 text ὦ 404 2620 1419004497065 vsnum James 2:21 59002021 43 2752 1419004647033 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1419004552363 1419004651421 1419004552363 subjectverb πατὴρ ὁ 51 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 32 1419004663887 1 ἐδικαιώθη οὐκ 51 20 125 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 42 1419004610007 1419004686684 51 2 51 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004610007 participle 2 2 2 54 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 ἀνενέγκας 2 54 76 54 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 32 1419004700885 1419004741322 2 2 vertical 2 2 54 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1419004700885 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 Ἰσαὰκ 2 20 51 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 1419004709340 1419004709340 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1419004707124 1419004707124 table υἱὸν τὸν 2 2 65 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 32 1419004717958 1419004717958 prepphrase 19.5 2 2 37 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 αὐτοῦ 2 37 56 37 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19.5 2 2 2 2 37 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 387.5 2870 358 2870 339 2861 290 2852 1419004741322 prepphrase 41 2 2 80 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐπὶ θυσιαστήριον τὸ 2 80 127 80 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 41 2 2 2 2 80 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 235 2870 216 2818 1419004663887 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἡμῶν 2 50 54 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 95 2818 1419004686684 prepphrase 45.5 2 2 89 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐξ ἔργων 2 89 77 89 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 45.5 2 2 2 2 89 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 156.5 2818 103 2800 1419004651421 table Ἀβραὰμ 2 2 64 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 0 22 2818 84 2809 1419004750866 vsnum James 2:22 59002022 450 2752 1419004779683 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 βλέπεις 20 20 78 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419004804461 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004804461 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419004808800 1419004808800 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419004890928 11 2 11 33 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 33 2 42 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 42 11 33 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 33 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419004890928 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 123 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 123 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419004858372 62 123 82 123 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419004904317 62 2 vertical 62 123 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1419004858372 subjectverb πίστις ἡ 50 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 συνήργει 50 20 115 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419004867088 50 2 50 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004867088 prepphrase 20.5 2 2 39 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἔργοις τοῖς 2 39 68 39 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 32 1419004873528 20.5 2 2 2 2 39 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1419004873528 prepphrase 19.5 2 2 37 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 αὐτοῦ 2 37 56 37 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 19.5 2 2 2 2 37 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 801 2774 768 2737 690 2719 1419004904317 subjectverb πίστις ἡ 50 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐτελειώθη 50 20 122 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419004917809 50 2 50 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419004917809 prepphrase 20 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐκ ἔργων τῶν 2 38 78 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20 2 2 2 2 38 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 776 2858 690 2840 καὶ 610 2737 ὅτι 581 2777 553 2799 477 2799 1419004959740 vsnum James 2:23 59002023 51 2987 1419004973754 text καὶ 74 3018 1419004998747 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1419004985601 1419005005611 1419004985601 subjectverb γραφὴ ἡ 53 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐπληρώθη 53 20 126 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 53 2 53 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 99 3060 1419005005611 table ἡ 2 2 27 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 20 1419005009907 1419005009907 participle 2 2 2 116 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 λέγουσα 2 116 64 116 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 1419005042927 2 2 vertical 2 2 116 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1419005042927 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419005047155 1419005047155 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419005085325 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419005085325 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 230 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 230 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 62 2 82 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419005061819 62 230 82 230 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419005176090 62 84 82 84 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419005099057 62 2 vertical 62 230 vertical 62 84 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1419005061819 subjectverb Ἀβραὰμ 64 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐπίστευσεν 64 20 142 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419005073376 64 2 64 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005073376 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 θεῷ τῷ 2 50 43 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 369 3116 269 3098 1419005099057 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐλογίσθη 20 20 86 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419005105578 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005105578 prepphrase 20.5 2 2 39 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 1419005114404 αὐτῷ 2 39 52 39 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20.5 2 2 2 2 39 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1419005114404 prepphrase 21 2 2 40 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 εἰς δικαιοσύνην 2 40 117 40 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 21 2 2 2 2 40 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 298 3235 318 3198 269 3180 1419005176090 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐκλήθη 20 20 75 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419005189123 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005189123 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419005201761 1419005201761 shelf φίλος 11 2 111 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 32 1419005211745 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419005211745 prepphrase 17 2 2 32 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 θεοῦ 2 32 47 32 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 17 2 2 2 2 32 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 448 3308 370 3308 342 3326 269 3326 καὶ καὶ 189 3116 160 3156 132 3174 70 3078 55 3078 80 3069 1419005068531 text δὲ 167 3109 1419005229205 vsnum James 2:24 59002024 434 2984 1419005422795 subjectverb 20 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ὁρᾶτε 20 20 65 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419005428085 20 2 20 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005428085 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 2 20 56 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 34 0 1419005432882 1419005432882 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419005460943 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419005460943 subjectverb ἄνθρωπος 73 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 73 20 127 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 0 1419005481381 73 2 73 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005481381 rocketship 2 37 12 37 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 37 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 37 62 81 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 81 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 δικαιοῦται 62 2 172 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1419005502389 οὐκ 62 81 126 81 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1419005522575 62 2 vertical 62 81 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1419005502389 prepphrase 20 2 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐξ ἔργων 2 38 77 38 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 20 2 2 2 2 38 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 861 2981 1419005522575 prepphrase 26 2 2 50 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐκ πίστεως μόνον 2 50 90 50 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 26 2 2 2 2 50 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 809 3060 καὶ 725 2981 600 2998 ὅτι 571 3016 543 3034 480 3034 1419005550512 vsnum James 2:25 59002025 34 3372 1419005650742 text δὲ 69 3402 1419005684463 equals 7 2 16 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 7 6 16 6 2 rgba(44,44,48,1) solid 9 0 0 2 11 21 11 2 rgba(0,0,0,0) solid equal equal 19 0 0 1419005668376 1419005688646 1419005668376 subjectverb Ῥαὰβ 48 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐδικαιώθη ὁμοίως καὶ οὐκ 48 20 197 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 42 1419005715676 1419005765801 48 2 48 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005715676 prepphrase 55 2 2 108 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ἐξ ἔργων 2 108 77 108 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 55 2 2 2 2 108 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 215 3455 1419005765801 participle 2 2 2 64 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 0 0 0 2 64 22 64 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 66 0 0 1419005791098 2 2 vertical 2 2 64 vertical 1 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 25 1419005791098 rocketship 2 42 12 42 2 rgba(44,44,48,1) solid equal line pred equal 10 0 0 12 42 62 2 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 12 42 62 82 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 50 0 0 62 2 62 82 2 rgba(0,0,0,0.2) solid cword 1 1 0 0 0 ὑποδεξαμένη 62 2 153 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 0 1419005816184 ἐκβαλοῦσα 62 82 141 82 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 40 0 32 1419005869230 62 2 vertical 62 82 vertical resizepts[0].y = lines[0].y2 + 26 resizepts.slice(2).every(function(rpt,rptIdx) { return (rpt.y > resizepts[0].y+10 && rpt.y resizepts[rptIdx+1].y+4)); }) 1419005816184 directobject 2 2 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 ἀγγέλους τοὺς 2 20 70 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 455 3459 1419005869230 prepphrase 21 2 2 40 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 ὁδῷ ἑτέρᾳ 2 40 46 40 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 21 2 2 2 2 40 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 408 3557 καὶ 304 3477 284 3455 99 3437 1419005688646 table πόρνη ἡ 2 2 50 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 0 32 3455 80 3446 1419005883663 vsnum James 2:26 59002026 561 3368 1419005887313 text γὰρ 587 3396 1419005917902 subjectverb ἡ πίστις 64 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐστιν οὕτως καὶ 64 20 195 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 48 1419005922709 1419005927125 1419005943685 64 2 64 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005922709 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 νεκρά 20 20 66 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 804 3429 1419005927125 prepphrase 35.5 2 2 69 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 χωρὶς ἔργων 2 69 99 69 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 35.5 2 2 2 2 69 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 762.5 3447 1419005943685 prepphrase 75.5 2 2 149 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 2 149 70 149 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 34 0 1419005950423 75.5 2 2 2 2 149 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 1419005950423 shelf 11 2 31 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 54 0 0 1419005965420 11 2 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid cword 1 1 0 0 0 11 29 2 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 1 1 9 0 0 20 38 11 29 2 rgba(44,44,48,1) solid drop 1 1 9 0 0 11 2 vertical 1 11 29 vertical 2 resizepts[1].y - resizepts[0].y > 18 1419005965420 subjectverb σῶμα τὸ 47 20 2 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop equal revrocket line pred equal 18 0 0 1 ἐστιν 47 20 108 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 54 0 32 1419005974312 1419005984282 47 2 47 38 2 rgba(44,44,48,1) solid 0 0 0 1419005974312 predicate 2 2 20 20 2 rgba(44,44,48,1) solid 18 0 0 νεκρόν 20 20 72 20 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line pred equal 54 0 0 865 3540 1419005984282 prepphrase 31 2 2 60 2 rgba(44,44,48,1) solid pstack cword pstack drop 1 1 24 0 0 χωρὶς πνεύματος 2 60 127 60 2 rgba(44,44,48,1) solid drop pred equal line equal 1 1 68 0 0 31 2 2 2 2 60 2 1 Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 25 resizepts[1].y > resizepts[0].y 828 3558 777 3540 748.5 3558 ὥσπερ 706.5 3447 629 3429 1420506719434 vsnum James 2:3 59002003 825 386 1420506737195 vsnum James 2:4 59002004 971 4 1420512437913 text οὕτως 791 1908 1418959987263 table 2 2 56 2 2 rgba(44,44,48,1) solid drop revrocket equal line equal 54 0 0 998 1956 1420513457026 line 2 2 71 117 2 rgba(44,44,48,.3) dashed 1 1 54 0 0 2 2 free 2 71 117 free Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 15 1420512975501 line ttext 1 0 -115 -198.8888 1420513392798 line text -93 -133 719 1981.6667 1420552648757 text μέντοι 595 791 1420553425954 line 2 2 125 125 2 rgba(44,44,48,.3) dashed 1 1 54 0 0 2 2 free 2 125 125 free Math.sqrt(Math.pow(resizepts[1].y - resizepts[0].y,2) + Math.pow(resizepts[1].x - resizepts[0].x,2)) > 15 1418956130260 line ttext 1 0 -1162 153 1420513692233 line text 69 69.3334 176 1043.6667 112 diagram
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.