προσερχώμεθα
Hebrews 10:19-22
Given the sufficiency of Christ's priestly work on our behalf, we must draw near to God through him with confidence.
Audio from the author
#confidence
#priest
#drawnear
Published May 3rd, 2016
Author
Share / Groups / About Author
Let us draw near with confidence!
Discourse
notes
Let us draw near with confidence!
Discourse
NT
Hebrews 10:19-22
na28
nasb
Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων
Therefore, brethren, since we a have confidence to b enter the holy place
ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ,
by the blood of Jesus,
ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν
by a a new and living way
ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν
which He inaugurated for us
ideaexplanation
διὰ τοῦ καταπετάσματος,
through b the veil,
τοῦτʼ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
that is, His flesh,
actionmanner
actionresult
καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,
and since we have a a great priest b over the house of God,
progression
προσερχώμεθα
[ Therefore ] let us a draw near
μετὰ ἀληθινῆς καρδίας
with a 1 sincere heart
ἐν πληροφορίᾳ πίστεως
in b full assurance of faith,
ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς
having our hearts c sprinkled clean from an evil conscience
καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ•
and our bodies d washed with pure water.
series
inference
na28
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.