The Kingdom is Near. Satan Falls.
Luke 10:1-20
Arc.
Published January 6th, 2016
Author
Share / Groups / About Author
Special note
Arc
notes
Special note
This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
notes 1452680594557 Special note This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
Arc
2016-01-04 15:44:35
2016-01-08 22:46:43
editing
NT
Luke 10:1-20
esv
na28
After this the Lord appointed x seventy-two 1 others
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]
and y sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to go.
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
progression
z And he said to them,
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς•
“The harvest is plentiful,
ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,
but the laborers are few.
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι•
ideaexplanation
a Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Go your way;
ὑπάγετε•
b behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves.
ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
comparison
c Carry no moneybag, no knapsack, no sandals,
μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ
and d greet no one on the road.
μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
series
Whatever house you enter, first say, e ‘Peace be to this house!’
εἰς ἣν δʼ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε• εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
And if a son of peace is there,
καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης,
your peace will rest upon him.
ἐπαναπαήσεται ἐπʼ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν•
conditional
But if not,
εἰ δὲ μή
f it will return to you.
γε, ἐφʼ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
alternative
And remain in the same house,
ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε
eating and drinking what they provide,
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρʼ αὐτῶν•
actionmanner
for g the laborer deserves his wages.
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
ground
Do not go from house to house.
μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
negativepositive
Whenever you enter a town and
καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε
they receive you,
καὶ δέχωνται ὑμᾶς,
eat what is set before you.
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν
Heal the sick in it
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς
and say to them, h ‘The kingdom of God has come near to you.’
καὶ λέγετε αὐτοῖς• ἤγγικεν ἐφʼ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
actionresult
temporal
But whenever you enter a town
εἰς ἣν δʼ ἂν πόλιν εἰσέλθητε
and they do not receive you,
καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς,
go into its streets and say,
ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε•
i ‘Even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you.
καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν•
Nevertheless know this, that j the kingdom of God has come near.’
πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
concessive
I tell you, k it will be more bearable on l that day for Sodom than for that town.
λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
m “Woe to you, Chorazin!
Οὐαί σοι, Χοραζίν,
Woe to you, Bethsaida!
οὐαί σοι, Βηθσαϊδά•
For if the mighty works done in you had been done in n Tyre and Sidon,
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν,
they would have repented long ago,
μετενόησαν.
sitting in sackcloth and ashes.
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι
o But it will be more bearable in the judgment for n Tyre and Sidon than for you.
πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.
And you, Capernaum, p will you be exalted to heaven?
καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
You shall be brought down to q Hades.
ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ.
questionanswer
r “The one who hears you hears me,
Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει,
and s the one who rejects you rejects me,
καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ•
and t the one who rejects me rejects him who sent me.”
ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
bilateral
u The seventy-two returned with joy,
Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς
saying, “Lord, v even the demons are subject to us in your name!”
λέγοντες• κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
And he said to them,
εἶπεν δὲ αὐτοῖς•
w “I saw Satan x fall like lightning from heaven.
ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
Behold, I have given you authority
ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν
y to tread on serpents and scorpions, and over all the power of z the enemy,
τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ,
and a nothing shall hurt you.
καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
b Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you,
πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται,
but rejoice that c your names are written in heaven.”
χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
situationresponse
na28
discourse
11451922275364 1451922275361 Arc 2016-01-04 15:44:35 2016-01-08 22:46:43 editing NT 42 10 1 10 20 Luke 10:1-20 esv na28 After this the Lord appointed x seventy-two 1 others Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο] i1 and y sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to go. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. i21 i52 progression z And he said to them, ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς• i2 “The harvest is plentiful, ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, i22 but the laborers are few. οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι• i23 i55 progression i115 ideaexplanation 1 a Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. i24 Go your way; ὑπάγετε• i3 b behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. i25 i57 comparison 1 c Carry no moneybag, no knapsack, no sandals, μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ i4 and d greet no one on the road. μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. i26 i58 series Whatever house you enter, first say, e ‘Peace be to this house!’ εἰς ἣν δʼ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε• εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. i5 And if a son of peace is there, καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, i6 your peace will rest upon him. ἐπαναπαήσεται ἐπʼ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν• i27 i59 conditional 2 But if not, εἰ δὲ μή i28 f it will return to you. γε, ἐφʼ ὑμᾶς ἀνακάμψει. i60 i61 conditional 2 i62 alternative i63 ideaexplanation 1 And remain in the same house, ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε i7 eating and drinking what they provide, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρʼ αὐτῶν• i29 i64 actionmanner 1 for g the laborer deserves his wages. ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. i30 i65 ground 1 Do not go from house to house. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. i31 i66 negativepositive 1 1 Whenever you enter a town and καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε i8 they receive you, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, i32 i68 progression eat what is set before you. ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν i33 Heal the sick in it καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς i9 and say to them, h ‘The kingdom of God has come near to you.’ καὶ λέγετε αὐτοῖς• ἤγγικεν ἐφʼ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. i34 i69 actionresult 1 1 i70 series i67 temporal 1 2 But whenever you enter a town εἰς ἣν δʼ ἂν πόλιν εἰσέλθητε i10 and they do not receive you, καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, i35 i109 progression go into its streets and say, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε• i36 i ‘Even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you. καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν• i106 Nevertheless know this, that j the kingdom of God has come near.’ πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. i37 i107 concessive 2 i108 ideaexplanation 1 i110 temporal 1 2 I tell you, k it will be more bearable on l that day for Sodom than for that town. λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. i12 m “Woe to you, Chorazin! Οὐαί σοι, Χοραζίν, i13 Woe to you, Bethsaida! οὐαί σοι, Βηθσαϊδά• i38 i76 series For if the mighty works done in you had been done in n Tyre and Sidon, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, i39 they would have repented long ago, μετενόησαν. i40 sitting in sackcloth and ashes. πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι i42 i77 actionmanner 1 i78 conditional 2 o But it will be more bearable in the judgment for n Tyre and Sidon than for you. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. i14 i103 actionresult 2 i104 ground 1 And you, Capernaum, p will you be exalted to heaven? καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; i15 You shall be brought down to q Hades. ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ. i44 i81 questionanswer 2 i105 series i111 ideaexplanation 1 r “The one who hears you hears me, Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, i16 and s the one who rejects you rejects me, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ• i45 and t the one who rejects me rejects him who sent me.” ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. i46 i86 progression i87 alternative i112 ground 1 i113 ground 1 i114 alternative i116 progression i117 actionmanner 1 i118 series i119 bilateral 1 3 u The seventy-two returned with joy, Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς i17 saying, “Lord, v even the demons are subject to us in your name!” λέγοντες• κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. i47 i88 actionmanner 1 And he said to them, εἶπεν δὲ αὐτοῖς• i18 w “I saw Satan x fall like lightning from heaven. ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. i48 Behold, I have given you authority ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν i19 y to tread on serpents and scorpions, and over all the power of z the enemy, τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, i49 i92 ideaexplanation 1 i93 actionresult 1 1 and a nothing shall hurt you. καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. i50 i94 actionresult 2 b Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, i20 but rejoice that c your names are written in heaven.” χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. i51 i91 negativepositive 2 i89 concessive 2 i90 ideaexplanation 1 i95 situationresponse 2 i120 situationresponse 2 1 1 1 1 160 esv 312 na28 312 a 624 discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.