Mt9v35-10v15
耶穌差遣門徒
#matthew
Published December 19th, 2019
Author
Share / Groups / About Author
Phrase
Phrase
NT
Matthew 9:33-10:19
cuv
sbl
鬼 被 趕 出 去 、 啞 吧 就 說 出 話 來 . 眾 人 都 希 奇 說 、 在 以 色 列 中 、 從 來 沒 有 見 過 這 樣 的 事 。
καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες· Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.
法 利 賽 人 卻 說 、 他 是 靠 著 鬼 王 趕 鬼 。
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
耶穌差遣門徒
原因
耶 穌 走 遍 各 城 各 鄉 、
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας,
在 會 堂 裡 教 訓 人 、
∟ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
宣 講 天 國 的 福 音 、
καὶ ∟ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
又 醫 治 各 樣 的 病 症 。
καὶ ∟ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
他 看 見 許 多 的 人 、 就 憐 憫 他 們 .
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ┼ ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν
因 為 他 們 困 苦 流 離 、
ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι
如 同 羊 沒 有 牧 人 一 般 。
ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
於 是 對 門 徒 說 、
τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·
要 收 的 莊 稼 多 、 作 工 的 人 少 .
Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·
所 以
οὖν
你 們 當 求 莊 稼 的 主 、
δεήθητε ... τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ
打 發 工 人 出 去 、 收 他 的 莊 稼 。
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
任務
耶 穌 叫 了 十 二 個 門 徒 來 、
Καὶ ∟ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ
給 他 們 【勝過邪靈的】權 柄 、
┼ ἔδωκεν αὐτοῖς ⊥ ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων
能 趕 逐 污 鬼 、 並 醫 治 各 樣 的 病 症 。
\ὥστε ╬ ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ ╬ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
團隊
這 十 二 使 徒 的 名 、
τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα·
頭 一 個 叫 西 門 、 又 稱 彼 得 、 還 有 他 兄 弟 安 得 烈 .
πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
西 庇 太 的 兒 子 雅 各 、 和 雅 各 的 兄 弟 約 翰 .
Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
腓 力 、 和 巴 多 羅 買 、
Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος,
多 馬 、 和 稅 吏 馬 太 、
Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης,
亞 勒 腓 的 兒 子 雅 各 、 和 達 太 .
Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,
奮 銳 黨 的 西 門 、 還 有 賣 耶 穌 的 加 略 人 猶 大 。
Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
差傳教導
耶 穌 差 這 十 二 個 人 去 、
Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
吩 咐 他 們 說 、
παραγγείλας αὐτοῖς λέγων·
外 邦 人 的 路 、 你 們 不 要 走 .
Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε
where to go?
撒 瑪 利 亞 人 的 城 、 你 們 不 要 進 .
καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·
寧 可 往 以 色 列 家 迷 失 的 羊 那 裡 去 。
πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
隨 ∟ 走 隨 ┼ 傳 、 ∟ 說 、 天 國 近 了 。
∟ πορευόμενοι δὲ ┼ κηρύσσετε ∟ λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
what to do?
醫 治 病 人 、
⊥ ἀσθενοῦντας ┼ θεραπεύετε,
叫 死 人 復 活 、
⊥ νεκροὺς ┼ ἐγείρετε,
叫 長 大 痲 瘋 的 潔 淨 、
λεπροὺς ┼ καθαρίζετε,
把 鬼 趕 出 去 .
δαιμόνια ┼ ἐκβάλλετε·
你 們 白 白 的 得 來 、 也 要 白 白 的 捨 去 。
δωρεὰν ┼ ἐλάβετε, δωρεὰν ┼ δότε.
腰 袋 裡 、
不 【需】 要 帶 金
μὴ ┼ κτήσησθε @subj χρυσὸν
what need not?
μηδὲ ἄργυρον
銅 錢 在腰袋裏 。
μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
行 路 不 要 帶 口 袋 、
μὴ πήραν εἰς ὁδὸν
不 要 帶 兩 件 褂 子 、
μηδὲ δύο χιτῶνας
也 不 要 帶 鞋
μηδὲ ὑποδήματα
和 柺 杖 .
μηδὲ ῥάβδον·
因 為
γὰρ
工 人 得 飲 食 、 是 應 當 的 。
ἄξιος ... ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
why?
你 們 【若】 無 論 進 那 一 城 、 那 一 村 、
εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε @subj,
where to stay?
要 打 聽 那 裡 誰 是 好 人 、
┼ ἐξετάσατε @v τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν·
就 住 在 他 家 、 直 住 到 走 的 時 候 。
κἀκεῖ ┼ μείνατε @v ἕως ἂν ┼ ἐξέλθητε.
進 他 家 裡 去 、
εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
greeting
要 請 他 的 安 。
┼ ἀσπάσασθε @v αὐτήν·
那 家 若 配 得 平 安 、
καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία,
你 們 所 求 的 平 安 、 就 必 臨 到 那 家 .
ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν·
若 不 配 得 、
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία,
你 們 所 求 的 平 安 仍 歸 你 們 。
ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
【若有人】 凡 不 接 待 你 們 、 不 聽 你 們 話 的 人 、
καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν,
when rejected
你 們 ∟ 離 開 那 家 、 或 是 那 城 的 時 候 、
∟ ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης
就 把 腳 上 的 塵 土 跺 下 去 。
┼ ἐκτινάξατε @v τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
我 實 在 告 訴 你 們 、
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
當 審 判 的 日 子 、 所 多 瑪 和 蛾 摩 拉 所 受 的 、 比 那 城 還 容 易 受 呢 。
ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
我 差 你 們 去 、 如 同 羊 進 入 狼 群 、 所 以 你 們 要 靈 巧 像 蛇 、 馴 良 像 鴿 子 。
Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
你 們 要 防 備 人 . 因 為 他 們 要 把 你 們 交 給 公 會 、 也 要 在 會 堂 裡 鞭 打 你 們 .
προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
並 且 你 們 要 為 我 的 緣 故 、 被 送 到 諸 侯 君 王 面 前 、 對 他 們 和 外 邦 人 作 見 證 。
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
你 們 被 交 的 時 候 、 不 要 思 慮 怎 樣 說 話 、 或 說 甚 麼 話 . 到 那 時 候 、 必 賜 給 你 們 當 說 的 話 。
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·
兩兩一組→團隊事奉 不是 best/top team 許多漁夫 多數資料不詳
差派的原因 1. 耶穌自己工作 2. 耶穌憐憫眾人 3. 莊稼已經成熟
καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες· Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,
G3102+2
Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·
πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.
εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν·
καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·
phrasing
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.