Rom12-16
接納信心軟弱的人
#romans
Published May 12th, 2020
Author
Share / Groups / About Author
A14
editing
NT
Romans 14:1-23
cuv
na28
esv
信心軟弱的、你們要接納、
⊥ Τὸν δὲ ∟ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει ┼ προσλαμβάνεσθε,
As for m the one who is weak in faith, welcome him,
但不要辯論所疑惑的事。
μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν.
but not to quarrel over opinions.
negativepositive
有人信百物都可喫.
ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα,
n One person believes he may eat anything,
但那軟弱的、只喫蔬菜。
ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.
while the weak person eats only vegetables.
喫的人不可輕看不喫的人.
ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω,
Let not the one who eats despise the one who abstains,
不喫的人不可論斷喫的人.
ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω,
and o let not the one who abstains pass judgment on the one who eats,
因為 神已經收納他了。
ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο.
for God has welcomed him.
ground
situationresponse
你是誰、竟論斷別人的僕人呢。
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;
p Who are you to pass judgment on the servant of another?
他或站住、或跌倒、自有他的主人在.
τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει•
It is before his own master 1 that he stands or falls.
而且他也必要站住.
σταθήσεται δέ,
And he will be upheld,
因為主能使他站住。
δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.
for the Lord is able to make him stand.
questionanswer
ideaexplanation
有人看【或作論斷】這日比那日強、
Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν,
q One person esteems one day as better than another,
有人看【或作論斷】日日都是一樣.
ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν•
while another esteems all days alike.
只是各人心裡要意見堅定【或完全相信、有把握】。
ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω.
r Each one should be fully convinced in his own mind.
守日的人、是為主守的.
ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ •
The one who observes the day, observes it in honor of the Lord.
喫的人、是為主喫的、
καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει,
The one who eats, eats in honor of the Lord,
因他感謝 神.
εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ•
since s he gives thanks to God,
不喫的人、是為主不喫的、
καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ.
while the one who abstains, abstains in honor of the Lord
也感謝 神。
and gives thanks to God.
series
我們沒有一個人為自己活、
οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ
For t none of us lives to himself,
也沒有一個人為自己死。
καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει•
and none of us dies to himself.
alternative
我們若活著、是為主而活.
ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν,
For if we live, we live to the Lord,
若死了、是為主而死.
ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν.
and if we die, we die to the Lord.
所以我們或活或死、總是主的人。
ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν.
So then, u whether we live or whether we die, we are the Lord’s.
inference
因此基督死了、又活了、
εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν,
For to this end Christ v died and lived again,
為要作死人並活人的主。
ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.
that he might be Lord both w of the dead and of the living.
actionpurpose
你這個人、為甚麼論斷弟兄呢.
Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου;
Why do you pass judgment on your brother?
又為甚麼輕看弟兄呢.
ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου;
Or you, why do you despise your brother?
因我們都要站在 神的臺前。
πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ,
For w we will all stand before x the judgment seat of God;
經上寫著、『主說、我憑著我的永生起誓、萬膝必向我跪拜、萬口必向我承認。』
γέγραπται γάρ• ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.
for it is written, y “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess 1 to God.”
這樣看來、我們各人必要將自己的事、在 神面前說明。
ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ].
So then z each of us will give an account of himself to God.
所以我們不可再彼此論斷.
Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν•
a Therefore let us not pass judgment on one another any longer,
寧可定意【或作斷定】誰也不給弟兄放下絆腳跌人之物。
ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον.
but rather decide b never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.
我憑著主耶穌確知深信、凡物本來沒有不潔淨的.
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν διʼ ἑαυτοῦ,
I know and am persuaded in the Lord Jesus c that nothing is unclean in itself,
惟獨人以為不潔淨的、在他就不潔淨了。
εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.
d but it is unclean for anyone who thinks it unclean.
你若因食物叫弟兄憂愁、就不是按著愛人的道理行。
εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς• μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν.
For if your brother is grieved by what you eat, e you are no longer walking in love.
基督已經替他死、你不可因你的食物叫他敗壞。
f By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died.
不可叫你的善被人毀謗.
μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν.
g So do not let what you regard as good be spoken of as evil.
因為 神的國、不在乎喫喝、只在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。
οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ•
h For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but i of righteousness and j peace and joy in the Holy Spirit.
在這幾樣上服事基督的、就為 神所喜悅、又為人所稱許。
ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις.
Whoever thus serves Christ is k acceptable to God and approved by men.
actionresult
所以我們務要追求和睦的事、與彼此建立德行的事。
Ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους .
So then let us l pursue what makes for peace and for m mutual upbuilding.
不可因食物毀壞 神的工程.
μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά , ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι.
n Do not, for the sake of food, destroy the work of God.
凡物固然潔淨、但有人因食物叫人跌倒、就是他的罪了。
o Everything is indeed clean, but p it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats.
無論是喫肉、是喝酒、是甚麼別的事、叫弟兄跌倒、一概不作纔好。
καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει .
q It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. 1
你有信心、就當在 神面前守著。
σὺ πίστιν [ἣν] ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει•
The faith that you have, keep between yourself and God.
人在自己以為可行的事上、能不自責、就有福了。
r Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves.
若有疑心而喫的、就必有罪.
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως• πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.
But whoever has doubts is condemned if he eats,
因為他喫、不是出於信心.
because the eating is not from faith.
凡不出於信心的都是罪。
For whatever does not proceed from faith is sin. 1
h?信心軟弱1 -要接納 -不要辯論
y?不要論斷 -不應越界4a,管別人 -他有主人在4b -個人向主負責4b -他能站立4c,靠主4d
w?節期上爭論 5 -(軟弱)這日比那日強5a -(剛強)日日都一樣5b h?如何相待? -意見堅定5c→確知14、疑心有罪22/23 y?為何遵行? -為主而作:守節6a、吃6b、不吃6d h?如何遵行? -向主感謝: 為主吃 6c, 為主不吃6e
w?為主? -生死,不為自己 7 -生死,為了我主 8 -G我是主的人 8c -G主又死又活 9
w?飲食上爭論2 -剛強:信凡物都可吃2A -軟弱:只吃蔬菜2B h?如何相待3 -(剛強)不輕看3a -(軟弱)不論斷3b y?神已收納3c
不要論斷、輕看10 y? -都要受審判10c -個人向神交帳 12 -不叫弟兄跌倒 13
不要論斷judge人 但要決意decide→不絆跌人13b
凡物沒有不潔14a←NT 不潔在個人 14b
不叫(軟弱)弟兄憂愁 15/18→給予壓力去吃 y? -為了愛人15a→不傷害→良心 -為了愛神15b,基督已救贖 -為了良善 16,不被毀謗 -為了神國 17 -服事基督 18 -- 追求和睦、建立德行19
追求和睦、建立德行19 h? 不可因食物 -毀壞神的工 20a -使弟兄跌倒 20b→有罪 --無論吃肉、喝酒、其他
有信心←百物可吃 -向神守22a→不用放棄 -不自責→有福 22b >但不要傷害弟兄的信心
有疑惑→不潔之物 -不該吃 y? -有罪23a -沒有信心23b→敬畏親愛倚賴神
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.