Rom9v30-Rom10
以色列人為何沒有得救?
#romans
Published January 18th, 2020
Author
Share / Groups / About Author
Main point summary
Arc
notes
Main point summary
律法的義與神的義:以色列人為何沒有得救
Arc
editing
NT
Romans 9:30-10:21
cuv
sbl
這樣、我們可說甚麼呢.那本來不追求義的外邦人、反得了義、就是因信而得的義.
Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·
但以色列人追求律法的義、反得不著律法的義。
Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς ⸀ νόμον οὐκ ἔφθασεν.
negativepositive
這是甚麼緣故呢.是因為他們不憑著信心求、只憑著行為求.他們正跌在那絆腳石上.
διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ’ ὡς ἐξ ⸀ ἔργων· ⸀ προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
就如經上所記、『我在錫安放一塊絆腳的石頭、跌人的磐石.信靠他的人必不至於羞愧。』
καθὼς γέγραπται· Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, ⸀ καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
comparison
ground
弟兄們、我心裡所願的、向 神所求的、是要以色列人得救。
Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ ⸀ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ ⸀ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν.
我可以證明他們向 神有熱心、但不是按著真知識.
μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν· ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν,
因為不知道 神的義、想要立自己的義、就不服 神的義了。
ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ⸀ ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν·
律法的總結就是基督、使凡信他的都得著義。
τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
ideaexplanation
concessive
摩西寫著說、『人若行那出於律法的義、就必因此活著。』
Μωϋσῆς γὰρ γράφει ⸂ ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ ⸀ τοῦ νόμου ⸃ ὁ ⸀ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν ⸀ αὐτῇ.
惟有出於信心的義如此說、『你不要心裡說、誰要升到天上去呢.就是要領下基督來. 誰要下到陰間去呢.就是要領基督從死裡上來。』
ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν· ἤ· Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.
他到底怎麼說呢.他說、『這道離你不遠、正在你口裡、在你心裡。』
ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου,
就是我們所傳信主的道。
τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν.
你若口裡認耶穌為主、心裡信 神叫他從死裡復活、就必得救.
ὅτι ἐὰν ⸀ ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί ⸀ σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·
因為人心裡相信、就可以稱義.口裡承認、就可以得救。
καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν·
經上說、『凡信他的人、必不至於羞愧。』
λέγει γὰρ ἡ γραφή· Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
猶太人和希利尼人、並沒有分別.因為眾人同有一位主、他也厚待一切求告他的人.
οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·
因為『凡求告主名的、就必得救。』
Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
progression
然而人未曾信他、怎能求他呢.
Πῶς οὖν ⸀ ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν;
未曾聽見他、怎能信他呢.
πῶς δὲ ⸀ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν;
沒有傳道的、怎能聽見呢。
πῶς δὲ ⸀ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος;
若沒有奉差遣、怎能傳道呢.
πῶς δὲ ⸀ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν;
如經上所記、『報福音傳喜信的人、他們的腳蹤何等佳美。』
⸀ καθὼς γέγραπται· Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν ⸀ εὐαγγελιζομένων ⸀ τὰ ἀγαθά.
conditional
只是人沒有都聽從福音.因為以賽亞說、『主阿、我們所傳的有誰信呢。』
ἀλλ’ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἠσαΐας γὰρ λέγει· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
situationresponse
可見信道是從聽道來的、聽道是從基督的話來的。
ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος ⸀ Χριστοῦ.
但我說、人沒有聽見麼.
Ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν;
誠然聽見了. 『他們的聲音傳遍天下、他們的言語傳到地極。』
μενοῦνγε· Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.
questionanswer
我再說、以色列人不知道麼.
ἀλλὰ λέγω, μὴ ⸂ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω ⸃ ;
先有摩西說、『我要用那不成子民的、惹動你們的憤恨.我要用那無知的民、觸動你們的怒氣。』
πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπ’ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.
又有以賽亞放膽說、『沒有尋找我的、我叫他們遇見.沒有訪問我的、我向他們顯現。』
Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· Εὑρέθην ⸀ ἐν τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ⸀ ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν.
至於以色列人、他說、『我整天伸手招呼那悖逆頂嘴的百姓。』
πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.
律法的義 v5 信心的義 v6-13 -猶太人沒有的 什麼是信心的義? 6/7 不問誰能得道 8a 當知離道不遠 8b 所傳信主之道
8b 信主之道 9 口裏承認、心裏相信 12 沒有分別,只要求靠
外邦人得着義 b30 子民卻得不着 v 31 為什麼? 32/33 憑行為求<>不憑信心 跌在絆腳石上
保羅願子民得救 v1 但是事與願違 v2-4 為什麼? 徒有熱心 v2 不明白真知識 v2 不順服神的義 v3 不知律法目的 v4 (終極) —不僅約束人遵行 —使看到罪惡、無能 —使人投靠基督 —使人因信基督而稱義
以色列不得救,為什麼? 藉口:沒有傳 14/16 藉口:沒聽到 17/21 得救的chain 14/15a 一系列問題 求←信←聽← 傳←差 ↑有問題? 不 -佳美腳蹤→神已經差派 v15b 問題在於 -回應無人 v16 為什麼?
得救chain v17 信道← 聽道 ←基督的話 ↑有問題? 以色列人沒聽見? v18a 誠然聽見 v18b 以色列人不知道? v19a 有摩西、以賽亞見證 19b-21 主道已傳外邦, 外邦已相信得救19b-20 但是我的百姓悖逆 v21
主題:義 1. 人的義,律法的義,行為 2. 神的義,信心的義
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.