Author
p1lgr1m.one
Δούλος Ιησού Χριστού: Wretched man that I am! Yet God saved me nonetheless. Such amazing love!!!
User since 2015
p1lgr1m.one's published pages
Yahweh deserves the highest praises from the righteous for His faithfulness.
Psalms 33:1-22
How much do you trust the LORD?
Psalms 131:1-3
Who do you turn to for protection? Can you count on him?
Psalms 121:1-8
Not everyone is a child of God. Are you?
John 1:9-13
God did everything!!!
Ezekiel 36:24-28
Submit to those in authority: God appointed them. Love one another: it’s the essence of the law. Live uprightly for Jesus: the time is near.
Romans 13:1-14
Don’t go against God by resisting the governing authorities whom God Himself appointed for His purposes, submit to them.
Romans 13:1-7
Need direction on the way to life? Enter by the narrow gate!
Matthew 7:13-14
Both Adam and Eve gave way to temptation. "Many a dangerous temptation comes to us in fine gay colors, that are but skin-deep." M. Henry
Genesis 3:1-24
God designed your salvation, carried it out and made sure you persevere to the end. Praise him!
Ephesians 1:3-14
Is there hope for the discouraged? From where does this hope come?
Psalms 43:1-5
How righteous do I have to be to enter the Kingdom of Heaven?
Matthew 5:17-20
What has standing firm got to do with worship?
Psalms 15
What are the marks of a genuinely happy person?
Psalms 1:1-6
Magnifying the law in his teachings, how did Jesus define adultery?
Matthew 5:27-30
Better together? How exactly?
Ecclesiastes 4:9-12
Magnifying the law in his teachings, how did Jesus define murder?
Matthew 5:21-26
Having been restored into a right relationship with God, what can the elect expect?
Romans 8:31-39
What exactly do I have to do to fulfill the Great Commission? How am I to do it? Why should I do it?
Matthew 28:18-20
How does the Apostle Paul view a worker of God?
Titus 1:1-4
What is the essence of a transformed mind?
Romans 12:1-2
What was the apostle John's advice to first century believers with regards to heretics?
2 John 1-13
As believers, what is our responsibility to faithful ministers of the Gospel?
3 John 1-15
Are believers saved by their good works?
Ephesians 2:8-10
Why did Paul command Timothy, his apprentice pastor, to preach the Word?
2 Timothy 3:16-4:5
What should a church look for in an elder?
1 Timothy 3:1-7
How can elders faithfully carry out the task of shepherding believers entrusted to them?
1 Peter 5:1-4
Submit to authorities to silence accusers; live freely as God's slave.
1 Peter 2:13-17
view all (29 total)
Gifts of Grace for Humble Service
Romans 12:3-8
What is the right perspective regarding spiritual gifts?
#SpiritualGifts
#GiftsOfGrace
#RomansTwelveThreeToEight
Published August 21st, 2017
Author
Share / Groups / About Author
Romans 12:3-8
NASB
Main point summary
Arc of Romans 12:3-8
Phrase of Romans 12:3-8
lookup
Romans 12:3-8 NASB
NT
Romans 12:3-8
nasb
3 For through a the grace given to me I say to everyone among you b not to think more highly of himself than he ought to think; but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to c each a measure of faith. 4 For a just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, 5 so we, a who are many, are b one body in Christ, and individually members one of another. 6 Since we have gifts that a differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly: if b prophecy, 1 according to the proportion of his faith; 7 if 1 a service, in his serving; or he who b teaches, in his teaching; 8 or he who a exhorts, in his exhortation; he who gives, with 1 b liberality; c he who 2 leads, with diligence; he who shows mercy, with d cheerfulness.
notes
Main point summary
No Christian should be arrogant with his spiritual gifts, feeling superior over other believers but instead humbly use his gifts in serving the body of believers, knowing that every believer, like himself, is but a member in Christ’s body who was given his gifts by God according to what He deems fit and for a specific purpose, in the same manner that a body part does its unique function consistently for the benefit and proper functioning of a person’s body.
Arc of Romans 12:3-8
Romans 12:3-8
esv
na28
leb
asnd
For f by the grace given to me I say to everyone among you
For through a the grace given to me I say to everyone among you
Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν
For by the grace given to me I say to everyone who is among you
Sa biyayang ipinagkaloob ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo
g not to think of himself more highly than he ought to think,
b not to think more highly of himself than he ought to think;
μὴ ὑπερφρονεῖν παρʼ ὃ δεῖ φρονεῖν
not to think more highly of yourself than what one ought to think,
na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat.
but to think with sober judgment,
but to think so as to have sound judgment,
ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν,
but to think sensibly,
Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan
h each according to i the measure of faith that God has assigned.
as God has allotted to c each a measure of faith.
ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.
as God has apportioned a measure of faith to each one.
ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa inyo.
ground
negativepositive
ideaexplanation
For j as in one body we have many members, 1
For a just as we have many members in one body
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν,
For just as in one body we have many members,
Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi
and the members do not all have the same function,
and all the members do not have the same function,
τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,
but all the members do not have the same function,
at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain,
bothand
so we, k though many, l are one body in Christ,
so we, a who are many, are b one body in Christ,
οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ,
in the same way we who are many are one body in Christ,
ganoon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Cristo,
and individually m members one of another.
and individually members one of another.
τὸ δὲ καθʼ εἷς ἀλλήλων μέλη.
and individually members of one another,
at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa.
n Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them:
Since we have gifts that a differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly:
ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα,
but having different gifts according to the grace given to us:
Ibaʼt iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Dios ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan.
concessive
comparison
if o prophecy,
if b prophecy,
εἴτε προφητείαν
if it is prophecy,
Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Dios,
p in proportion to our faith;
1 according to the proportion of his faith;
κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,
according to the proportion of his faith;
kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya.
conditional
if q service,
if 1 a service,
εἴτε διακονίαν
if it is service,
Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa,
in our serving;
in his serving;
ἐν τῇ διακονίᾳ,
by service;
maglingkod siya.
the one who teaches,
or he who b teaches,
εἴτε ὁ διδάσκων
if it is one who teaches,
Kung pagtuturo,
in his teaching;
in his teaching;
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,
by teaching;
magturo siya;
the one who exhorts,
or he who a exhorts,
εἴτε ὁ παρακαλῶν
if it is one who exhorts,
kung pagpapayo,
in his exhortation;
in his exhortation;
ἐν τῇ παρακλήσει•
by exhortation;
magpayo siya nang mabuti;
series
the one who contributes,
he who gives,
ὁ μεταδιδοὺς
one who gives,
kung pagbibigay,
in generosity;
with 1 b liberality;
ἐν ἁπλότητι,
with sincerity;
magbigay siya nang maluwag;
actionmanner
r the one who leads, 1
c he who 2 leads,
ὁ προϊστάμενος
one who leads,
kung pamumuno,
with zeal;
with diligence;
ἐν σπουδῇ,
with diligence;
mamuno siya nang buong sikap;
the one who does acts of mercy,
he who shows mercy,
ὁ ἐλεῶν
one who shows mercy,
at kung pagtulong sa nangangailangan,
with s cheerfulness.
with d cheerfulness.
ἐν ἱλαρότητι.
with cheerfulness.
tumulong siya nang may kagalakan.
inference
na28
discourse
Phrase of Romans 12:3-8
Romans 12:3-8
For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.
For
by the grace given to me
I say
to everyone who is among you
not to think more highly of yourself than what one ought to think,
but to think sensibly,
as God has apportioned
a measure of faith
to each one.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function,
Ground for 12:3
just as in one body
Compare with 12:5d
we have many members,
Compare with those in blue font in 12:5
but all the members do not have the same function,
Compare with 12:5g
so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.
in the same way
we
who are many
are one body in Christ,
Compare with 12:4b
Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them: if prophecy, in proportion to our faith;
and individually
members of one another,
but having different gifts
Compare with 12:4d
[Therefore, humbly use these gifts]
Inference for 12:3 to 12:6a (not in Greek text)
according to the grace given to us:
if it is prophecy,
according to the proportion of his faith;
if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching;
if it is service,
by service;
if it is one who teaches,
by teaching;
the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness.
if it is one who exhorts,
by exhortation;
one who gives,
with sincerity;
one who leads,
with diligence;
one who shows mercy,
with cheerfulness.
phrasing
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.