Groups
shared with...
Author
p1lgr1m.one
Δούλος Ιησού Χριστού: Wretched man that I am! Yet God saved me nonetheless. Such amazing love!!!
User since 2015
p1lgr1m.one's published pages
Yahweh deserves the highest praises from the righteous for His faithfulness.
Psalms 33:1-22
How much do you trust the LORD?
Psalms 131:1-3
Not everyone is a child of God. Are you?
John 1:9-13
God did everything!!!
Ezekiel 36:24-28
Submit to those in authority: God appointed them. Love one another: it’s the essence of the law. Live uprightly for Jesus: the time is near.
Romans 13:1-14
Don’t go against God by resisting the governing authorities whom God Himself appointed for His purposes, submit to them.
Romans 13:1-7
Need direction on the way to life? Enter by the narrow gate!
Matthew 7:13-14
Both Adam and Eve gave way to temptation. "Many a dangerous temptation comes to us in fine gay colors, that are but skin-deep." M. Henry
Genesis 3:1-24
God designed your salvation, carried it out and made sure you persevere to the end. Praise him!
Ephesians 1:3-14
Is there hope for the discouraged? From where does this hope come?
Psalms 43:1-5
How righteous do I have to be to enter the Kingdom of Heaven?
Matthew 5:17-20
What is the right perspective regarding spiritual gifts?
Romans 12:3-8
What has standing firm got to do with worship?
Psalms 15
What are the marks of a genuinely happy person?
Psalms 1:1-6
Magnifying the law in his teachings, how did Jesus define adultery?
Matthew 5:27-30
Better together? How exactly?
Ecclesiastes 4:9-12
Magnifying the law in his teachings, how did Jesus define murder?
Matthew 5:21-26
Having been restored into a right relationship with God, what can the elect expect?
Romans 8:31-39
What exactly do I have to do to fulfill the Great Commission? How am I to do it? Why should I do it?
Matthew 28:18-20
How does the Apostle Paul view a worker of God?
Titus 1:1-4
What is the essence of a transformed mind?
Romans 12:1-2
What was the apostle John's advice to first century believers with regards to heretics?
2 John 1-13
As believers, what is our responsibility to faithful ministers of the Gospel?
3 John 1-15
Are believers saved by their good works?
Ephesians 2:8-10
Why did Paul command Timothy, his apprentice pastor, to preach the Word?
2 Timothy 3:16-4:5
What should a church look for in an elder?
1 Timothy 3:1-7
How can elders faithfully carry out the task of shepherding believers entrusted to them?
1 Peter 5:1-4
Submit to authorities to silence accusers; live freely as God's slave.
1 Peter 2:13-17
view all (29 total)
Someone Who Watches Over Me Without Fail
Psalms 121:1-8
Who do you turn to for protection? Can you count on him?
#YahwehMyProtector
#MyEverPresentHelp
#HeWatchesOverMe
Published September 8th, 2018; Updated September 9th, 2018
Author
Share / Groups / About Author
Psalms 121:1-8
ESV
Main point summary
Multi-lingual Argument Diagram v2
WLC and NKJV Block Diagram
lookup
Psalms 121:1-8 ESV
OT
Psalms 121:1-8
esv
My Help Comes from the Lord 121 A Song of m Ascents. 1 I v lift up my eyes to w the hills. From where does my help come? 2 x My help comes from the Lord , who y made heaven and earth. 3 He will not z let your foot be moved; he who a keeps you will not slumber. 4 Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. 5 The Lord is your keeper; the Lord is your b shade on your c right hand. 6 d The sun shall not e strike you by day, nor the moon by night. 7 The Lord will a keep you from all evil; he will a keep your life. 8 The Lord will keep your f going out and your coming in from this time forth and forevermore.
notes
Main point summary
At all times, I can confidently look up for help to the Creator: Yahweh, my Protector who never sleeps. He continuously protects and watches over me wherever I am and wherever I go.
Multi-lingual Argument Diagram v2
Psalms 121:1-8
wlc
asnd
ripv
I v lift up my eyes to w the hills.
אֶשָּׂ֣א עֵ֭ינַי אֶל־ הֶהָרִ֑ים
Tumitingin ako sa mga bundok;
Itangadko dagiti matak kadagiti bantay,
From where does my help come?
מֵ֝אַ֗יִן יָבֹ֥א עֶזְרִֽי׃
saan kaya nanggagaling ang aking saklolo?
sadino ti paggapuan ti tulong a maipaay kaniak?
actionpurpose
x My help comes from the Lord ,
עֶ֭זְרִי מֵעִ֣ם יְהוָ֑ה
Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon,
Ti tulong nga umay kaniak aggapu iti Apo
who y made heaven and earth.
עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃
na gumawa ng langit at ng lupa.
a nangaramid iti langit ken daga.
ideaexplanation
He will not z let your foot be moved;
אַל־יִתֵּ֣ן לַמּ֣וֹט רַגְלֶ֑ךָ
Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal.
Saanna nga ipalubos a maitibkolka;
he who a keeps you will not slumber.
אַל־יָ֝נ֗וּם שֹֽׁמְרֶֽךָ׃
Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog.
kanayon a siririing ti mangsalaknib kenka.
series
Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
הִנֵּ֣ה לֹֽא־יָ֭נוּם וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן שׁ֝וֹמֵ֗ר יִשְׂרָאֵֽל׃
Pakinggan mo ito! Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog.
Saan a mairidep wenno maturog ti mangaywan iti Israel!
The Lord is your keeper;
יְהוָ֥ה שֹׁמְרֶ֑ךָ
Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo;
Aywanannaka ti Apo ;
the Lord is your b shade on your c right hand.
יְהוָ֥ה צִ֝לְּךָ֗ עַל־יַ֥ד יְמִינֶֽךָ׃
siyaʼy kasama mo upang ikaw ay patnubayan.
salaknibannaka, adda iti sibaymo.
d The sun shall not e strike you by day,
יוֹמָ֗ם הַשֶּׁ֥מֶשׁ לֹֽא־יַכֶּ֗כָּה
Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw
Dinakanto dangran ti init iti aldaw
nor the moon by night.
וְיָרֵ֥חַ בַּלָּֽיְלָה׃
o ang liwanag ng buwan kung gabi.
wenno ti bulan iti rabii.
inference
The Lord will a keep you from all evil;
יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָרְךָ֥ מִכָּל־רָ֑ע
Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan;
Ilisinakanto ti Apo iti amin a peggad;
he will a keep your life.
יִ֝שְׁמֹ֗ר אֶת־נַפְשֶֽׁךָ׃
pati ang buhay moʼy kanyang iingatan.
aywanannakanto tapno awan pakaan-anoam.
The Lord will keep your f going out and your coming in
יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָר־צֵאתְךָ֥ וּבוֹאֶ֑ךָ
Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man,
Salaknibannakanto ti Apo iti sadinoman a papanam,
from this time forth and forevermore.
מֵֽ֝עַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם׃
ngayon at magpakailanman.
manipud ita iti agnanayon awan inggana.
temporal
questionanswer
discourse
WLC and NKJV Block Diagram
Psalms 121:1-8
nkjv
אֶשָּׂ֣א עֵ֭ינַי
I lift up my eyes
I will lift up my eyes
אֶל־ הֶהָרִ֑ים
to the hills.
to the hills—
מֵ֝אַ֗יִן יָבֹ֥א עֶזְרִֽי׃
From where does my help come?
From whence comes my help?
עֶ֭זְרִי מֵעִ֣ם יְהוָ֑ה
My help comes from the LORD,
My help comes from the Lord,
עֹ֝שֵׂ֗ה
who made {participle}
Who made
שָׁמַ֥יִם
heaven
וָאָֽרֶץ׃
and earth.
and earth.
אַל־ יִתֵּ֣ן לַמּ֣וֹט רַגְלֶ֑ךָ
He will not let your foot be moved {infinitive};
He will not allow your foot to be moved;
אַל־ יָ֝נ֗וּם שֹֽׁמְרֶֽךָ׃
he who keeps you {participle} will not slumber.
He who keeps you will not slumber.
הִנֵּ֣ה
Behold,
Behold,
לֹֽא־ יָ֭נוּם
he... will neither slumber
...Shall neither slumber
וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן
nor sleep
nor sleep.
שׁ֝וֹמֵ֗ר יִשְׂרָאֵֽל׃
^who keeps {participle} Israel.
^He who keeps Israel
יְהוָ֥ה שֹׁמְרֶ֑ךָ
The LORD is your keeper {participle};
The Lord is your keeper;
יְהוָ֥ה צִ֝לְּךָ֗
the LORD is your shade
The Lord is your shade
עַל־ יַ֥ד יְמִינֶֽךָ׃
on your right hand.
at your right hand.
יוֹמָ֗ם
... by day
...by day,
הַשֶּׁ֥מֶשׁ לֹֽא־ יַכֶּ֗כָּה
^The sun shall not strike you,
^The sun shall not strike you
וְיָרֵ֥חַ
nor the moon
Nor the moon
בַּלָּֽיְלָה׃
by night.
by night.
יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָרְךָ֥
The LORD will keep you
The Lord shall preserve you
מִכָּל־ רָ֑ע
from all evil;
from all evil;
יִ֝שְׁמֹ֗ר אֶת־ נַפְשֶֽׁךָ׃
he will keep your life.
He shall preserve your soul.
יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָר־
The LORD will keep
The Lord shall preserve
צֵאתְךָ֥
your going out {infinitive}
your going out
וּבוֹאֶ֑ךָ
and your coming in {infinitive}
and your coming in
מֵֽ֝עַתָּ֗ה
from this time forth
From this time forth,
וְעַד־ עוֹלָֽם׃
and forevermore.
and even forevermore.
1. All verbs are in the Yiqtol (Imperfect) conjugation. 2. All verbs, including the participles and infinitives, are in the Qal stem, except for the verb in 121:6b.
נָכָה (nâḵâ), Hiphil = HALOT, to strike, translation: to pierce; (NET, NIV, NLT to harm; GNB, NCV to hurt)
1. All verbs are in the Yiqtol (Imperfect) conjugation. 2. All verbs, including the participles and infinitives, are in the Qal stem, except for the verb in 121:6b.
tblheader-wlc
נָכָה (nâḵâ), Hiphil = HALOT, to strike, translation: to pierce; (NET, NIV, NLT to harm; GNB, NCV to hurt)
[Participle] your protector, he who watches over you
Participle
Infinitive
[Participle] Israel's protector, he who watches over Israel
[Participle] your protector, watches over you
shall protect you, shall keep you
shall protect, shall watch over
shall protect all that you do, shall watch over
שִׁ֗יר לַֽמַּ֫עֲל֥וֹת אֶשָּׂ֣א עֵ֭ינַי אֶל־הֶהָרִ֑ים מֵ֝אַ֗יִן יָבֹ֥א עֶזְרִֽי׃
H7892a
H4609b
H5869a
1cs
1cs
עֶ֭זְרִי מֵעִ֣ם יְהוָ֑ה עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃
1cs
H5973b
H6213a
אַל־יִתֵּ֣ן לַמּ֣וֹט רַגְלֶ֑ךָ אַל־יָ֝נ֗וּם שֹֽׁמְרֶֽךָ׃
2ms
2ms
הִנֵּ֣ה לֹֽא־יָ֭נוּם וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן שׁ֝וֹמֵ֗ר יִשְׂרָאֵֽל׃
יְהוָ֥ה שֹׁמְרֶ֑ךָ יְהוָ֥ה צִ֝לְּךָ֗ עַל־יַ֥ד יְמִינֶֽךָ׃
2ms
2ms
H5921a
2ms
יוֹמָ֗ם הַשֶּׁ֥מֶשׁ לֹֽא־יַכֶּ֗כָּה וְיָרֵ֥חַ בַּלָּֽיְלָה׃
2ms
יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָרְךָ֥ מִכָּל־רָ֑ע יִ֝שְׁמֹ֗ר אֶת־נַפְשֶֽׁךָ׃
2ms
H7451b
2ms
יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָר־צֵאתְךָ֥ וּבוֹאֶ֑ךָ מֵֽ֝עַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם׃
2ms
2ms
phrasing
Comments
Christian Giesbrecht
On a scale of 1 - 10, how much did your Hebrew knowledge enrich the study of this Psalm?
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.