Jude
Jude 5-16
Bracket.
Published March 27th, 2015
Author
Share / Groups / About Author
Special note
Bracket
notes
Special note
This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
notes 1452680592336 Special note This page was automatically converted from a module that was shared prior to the release of Published Pages.
Bracket
2015-03-27 14:37:48
2015-03-27 15:10:51
editing
NT
Jude 5-16
na28
esv
Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι,
Now I want to remind you,
εἰδότας [ὑμᾶς] ἅπαξ πάντα ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt,
σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν,
afterward destroyed those who did not believe.
concessive
ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν
And the angels who did not stay within their own position of authority,
ἀλλʼ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς
but left their proper dwelling,
negativepositive
κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν,
he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day—
actionresult
ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν
just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities,
ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας,
which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire,
ideaexplanation
πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire.
Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.
Yet in like manner these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones.
series
comparison
Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας
But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment,
ἀλλʼ εἶπεν• ἐπιτιμήσαι σοι κύριος.
but said, “The Lord rebuke you.”
Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.
But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively.
οὐαὶ αὐτοῖς,
Woe to them!
ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.
For they walked in the way of Cain and abandoned themselves for the sake of gain to Balaam’s error and perished in Korah’s rebellion.
ground
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,
These are hidden reefs at your love feasts, as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves; waterless clouds, swept along by winds; fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted;
κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.
wild waves of the sea, casting up the foam of their own shame; wandering stars, for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever.
Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων• ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ
It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord comes with ten thousands of his holy ones,
ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατʼ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him.”
actionpurpose
Οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.
These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires; they are loud- mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage.
na28
discourse
11427467067988 1426774114276 Bracket 2015-03-27 14:37:48 2015-03-27 15:10:51 editing NT 65 1 5 1 16 Jude 5-16 na28 esv i2 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, Now I want to remind you, i7 εἰδότας [ὑμᾶς] ἅπαξ πάντα ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, i8 σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, afterward destroyed those who did not believe. i6 concessive i12 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν And the angels who did not stay within their own position of authority, i13 ἀλλʼ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς but left their proper dwelling, i11 negativepositive i14 κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day— i10 actionresult i18 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, i19 ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, i17 ideaexplanation i20 πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. i16 actionresult i21 Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. Yet in like manner these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. i15 series i9 comparison i5 series i24 Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment, i25 ἀλλʼ εἶπεν• ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. but said, “The Lord rebuke you.” i23 negativepositive i27 Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively. i29 οὐαὶ αὐτοῖς, Woe to them! i30 ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο. For they walked in the way of Cain and abandoned themselves for the sake of gain to Balaam’s error and perished in Korah’s rebellion. i28 ground i26 series i22 series i4 series i32 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, These are hidden reefs at your love feasts, as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves; waterless clouds, swept along by winds; fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted; i33 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. wild waves of the sea, casting up the foam of their own shame; wandering stars, for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. i35 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων• ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord comes with ten thousands of his holy ones, i36 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατʼ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him.” i34 actionpurpose i37 Οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires; they are loud- mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. i31 series i3 series i1 ideaexplanation 1 1 1 1 1 1 b 50 na28 25 esv 25 170 90 discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.